Breaking News
Home / Διάφορα / ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | ΕΥΠΣΠΚΜ

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | ΕΥΠΣΠΚΜ

Άρθρα 85 εώς 96

Άρθρο 63. Αποστολή Πυροσβεστικού Σώματος

Το άρθρο 1 του ν. 3511/2006 (Α” 258) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1

Αποστολή

1. Το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) είναι ιδιαίτερο Σώμα Ασφαλείας, υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, έχει αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια, εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα άλλων Υπηρεσιών και έχει ως αποστολή:

α. Την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως, του δασικού πλούτου της Χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και λοιπών καταστροφών.

β. Την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής των πυρκαγιών και την παροχή συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και υλικών αγαθών, που απειλούνται από αυτές. Ως «επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής» νοείται η οργάνωση, η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης, του εξοπλισμού και των άλλων μέσων. Ο «επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής» περιλαμβάνει ενέργειες, που εξασφαλίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό, αναγγελία και επέμβαση, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των κινδύνων, που απορρέουν από αυτές.

γ. Την ευθύνη για τη διεξαγωγή των πυροσβεστικών-διασωστικών επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας της χώρας, της οποίας συνιστά τον επιχειρησιακό βραχίονα.

2. Το Πυροσβεστικό Σώμα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης, που ανακύπτει σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου και σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, συμβάλλει στην εξασφάλιση της Πολιτικής Προστασίας και της πολιτικής άμυνας της Χώρας.»

Άρθρο 64. Αρμοδιότητες Πυροσβεστικού Σώματος

Το άρθρο 2 του ν. 3511/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2 Αρμοδιότητες

1. Το Πυροσβεστικό Σώμα, για την εκπλήρωση της αποστολής του, είναι αρμόδιο, ιδίως, για:

α. Την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, όπως σεισμοί, πλημμύρες, τις χημικές – βιολογικές – ραδιολογικές -πυρηνικές (Χ.Β.Ρ.Π.) απειλές και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών, που κινδυνεύουν από αυτές. Για το σκοπό αυτόν αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες, προετοιμάζει, οργανώνει και κινητοποιεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις, μέσα και εξοπλισμό και ζητά τη συνδρομή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών και Φορέων.

β. Τη διάσωση και παροχή συνδρομής σε άτομα των οποίων απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η σωματική τους ακεραιότητα από κάθε είδους ατυχήματα, όπως αεροπορικά, σιδηροδρομικά, τροχαία, εργατικά, πτώση σε λίμνες, ποταμούς, εγκλωβισμούς σε ανελκυστήρες ή άλλους χώρους και εγκαταστάσεις, αποκλεισμούς σε δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές, σπήλαια, καθώς και την ειδοποίηση των αρμόδιων Υπηρεσιών για τη μεταφορά τους σε ιδρύματα παροχής ιατρικής συνδρομής ή περίθαλψης.

γ. Την περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε ή απειλήθηκε από πυρκαγιές ή άλλες καταστροφές, μέχρι την παράδοσή της σε αστυνομικά όργανα ή τους κατόχους της.

δ. Τη διατήρηση και προστασία της κοινωνικής ασφάλειας από τα εγκλήματα εμπρησμού (άρθρα 264, 265, 266, 267 ΠΚ) και πλημμύρας (άρθρο 268 ΠΚ).

ε. Τη θέσπιση και τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας.

στ. Την πρόληψη και καταστολή των αξιόποινων πράξεων που εμπίπτουν στην κατά τα ανωτέρω υπό στοιχεία δ” και ε” αποστολή του.

ζ. Τον επιχειρησιακό συντονισμό και τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας της Χώρας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

η. Την παροχή από το Π.Σ. ειδικών υπηρεσιών πυροπροστασίας και πυροσβεστικής συνεργασίας με τη σύναψη συμβάσεων και προγραμματικών συμφωνιών με φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ερευνητικά ή άλλα ινστιτούτα, φορείς, εταιρείες και οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

θ. Την επιβολή προστίμων ή άλλων διοικητικών ποινών σε όσους επιβαρύνουν την Υπηρεσία με την ειδοποίηση και επέμβαση των υπηρεσιών του Π.Σ. σε περιστατικά που οφείλονται σε δόλο, ή βαριά αμέλεια ή μη τήρηση των σχετικών διατάξεων ασφαλείας, ιδίως για ζητήματα πυροπροστασίας και συντήρησης ανελκυστήρων, καθώς και σε όσους για οποιονδήποτε λόγο παρακωλύουν ή δυσχεραίνουν αναίτια το πυροσβεστικό έργο. Η διαδικασία βεβαίωσης των ανωτέρω πράξεων και το είδος της διοικητικής ποινής που επιβάλλεται καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ενώ το ύψος του προστίμου που αναλογεί, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και εισπράττεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

ι. Την πιστοποίηση των εθελοντών πυροσβεστών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4029/2011 (Α” 245) και των εθελοντών και εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας, που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά δεν έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, καθώς και του προσωπικού πυρασφάλειας επιχειρήσεων και άλλων φορέων, που προβλέπεται από τη νομοθεσία πυροπροστασίας. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα όργανα πιστοποίησης του ανωτέρω προσωπικού πυρασφάλειας καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Για την πιστοποίηση του προσωπικού πυρασφάλειας επιχειρήσεων και άλλων φορέων, πλην των εθελοντών πυροσβεστών και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας καταβάλλεται ειδικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

ια. Την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων στο πλαίσιο της αποστολής του και την ενημέρωση για την εκτέλεση αυτών, προκειμένου να διασφαλισθεί η εφαρμογή τους σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, καθώς και η διάθεση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων για τους σκοπούς Πολιτικής Προστασίας, πυρασφάλειας και πυροπροστασίας για τους οποίους χορηγούνται.

ιβ. Την υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση, με ίδιες δυνάμεις ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων, στο πλαίσιο της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του Σώματος.

2. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Πυροσβεστικό Σώμα μεριμνά για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού με διαλέξεις, έκδοση φυλλαδίων, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές και την προβολή, μέσω των Μ.Μ.Ε., του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κατάλληλων ενημερωτικών μηνυμάτων για θέματα πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών.

3. Το Πυροσβεστικό Σώμα, στο πνεύμα της διεθνούς αλληλεγγύης, παρέχει επίσης συνδρομή προς άλλες χώρες, στο πλαίσιο των ισχυουσών διακρατικών συμφωνιών, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

4. Αρμοδιότητες, που θεσπίζονται ή αφαιρούνται με κανονιστικές πράξεις και δεν έχουν υπογραφεί και από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δεν ισχύουν.»

Άρθρο 65. Χαρακτήρας Πυροσβεστικού Σώματος και πυροσβεστικού προσωπικού

Το άρθρο 3 του ν. 3511/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3

Χαρακτήρας Υπηρεσίας και προσωπικού

1. Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι ιδιαίτερο Σώμα Ασφαλείας, διέπεται από ειδικούς για αυτό οργανικούς νόμους και κανονισμούς και για την εκτέλεση της αποστολής του εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και εξοπλισμό.

2. Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:

α. Πυροσβεστικό Προσωπικό.

β. Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και

γ. Πολιτικό Προσωπικό.

Το πυροσβεστικό προσωπικό είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, έχει ιδιαίτερη ιεραρχία και δικούς του κανόνες πειθαρχίας, εφοδιάζεται με ειδικό δελτίο ταυτότητας και φέρει στολή. Διέπεται από δικούς του οργανικούς νόμους και κανονισμούς και μόνο για όποια θέματα δεν ρυθμίζονται από αυτούς, εφαρμόζεται η νομοθεσία που ισχύει για τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους.

3. Το πυροσβεστικό προσωπικό εκτελεί καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, κατά το άρθρο 34 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του παρόντος. Κατά την άσκηση των προανακριτικών του καθηκόντων το πυροσβεστικό προσωπικό φέρει κατάλληλο οπλισμό και μέσα, για τη χρήση των οποίων υπόκειται σε κατάλληλη εκπαίδευση.

4. Όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και το πυροσβεστικό προσωπικό του τελούν σε διαρκή ετοιμότητα για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Για το σκοπό αυτόν οι Υπηρεσίες λειτουργούν σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του έτους και το πυροσβεστικό προσωπικό θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε περίπτωση, που καθίσταται αναγκαία η επέμβασή του.

5. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται:

α. Ο κανονισμός στολών του πυροσβεστικού και εποχικού προσωπικού, καθώς και των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού δελτίου ταυτότητας του πυροσβεστικού προσωπικού και των Π.Π.Υ., καθώς επίσης τα εφόδια, τα μέσα και ο εξοπλισμός, που φέρει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

β. Ο τρόπος και τα όργανα επιθεώρησης του οπλισμού, η φύλαξη και συντήρησή του, τα μέτρα ασφάλειας για την πρόληψη ατυχημάτων, οι Υπηρεσίες που διαθέτουν οπλισμό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

γ. Ο τρόπος και ο χρόνος λειτουργίας των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο χρόνος εργασίας του προσωπικού του και τα σχετικά με αυτή δικαιώματα και υποχρεώσεις από την εκτέλεση της υπηρεσίας του σύμφωνα με την αντίστοιχη κείμενη νομοθεσία που διέπει την Υπηρεσία.

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζεται το προσωπικό της παραγράφου 3 που μπορεί να φέρει οπλισμό, το είδος του οπλισμού, οι υποχρεώσεις του προσωπικού που οπλοφορεί, η εκπαίδευσή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, οι χώροι προσωρινής κράτησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Άρθρο 66. Διάρθρωση Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος

Το άρθρο 4 του ν. 3511/2006 (Α” 258) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4

Διάρθρωση Υπηρεσιών

1. Το Πυροσβεστικό Σώμα συγκροτείται από Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες.

2. Κεντρικές Υπηρεσίες είναι αυτές των οποίων η αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την Επικράτεια. Κεντρικές Υπηρεσίες είναι οι εξής:

α. Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο συγκροτείται από: αα. Τις Επιτελικές Διευθύνσεις του Κλάδου Επιχειρήσεων και του Κλάδου Υποστήριξης. ββ. Το Επιτελείο.

γγ. Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού. β. Οι κατωτέρω αυτοτελείς Υπηρεσίες: αα. Η Πυροσβεστική Ακαδημία. ββ. Η Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.).

γγ. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).

δδ. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.).

εε. Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.). στστ. Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.). ζζ. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώματος (Δ.Ε.Ε.Π.Σ.).

Η υπό ββ” και γγ” Υπηρεσίες εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπαρχηγό Υποστήριξης και τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων αντιστοίχως. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώματος υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό, ενώ το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων και η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

3. Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με τοπική αρμοδιότητα, που εκτείνεται σε συγκεκριμένη εδαφική περιοχή. Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι εξής: α. Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ. ΠΥ.Δ.).

β. Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.).

γ. Οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.).

δ. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Σταθμοί Πόλεων, Αεροδρομίων και Λιμένων (Π.Υ. ή Π.Σ.). ε. Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια (Π.Κ.). στ. Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία. ζ. Οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και η. Τα Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια.

4. Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ. ΠΥ.Δ.) υπάγονται στον Κλάδο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος και καθοδηγούνται, συντονίζονται εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων επικουρείται από τρεις Συντονιστές Επιχειρήσεων (Α” 42). Οι ΠΕ.ΠΥ.Δ. είναι οι εξής:

α. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Αττικής.

β. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

γ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας.

δ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας.

ε. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ηπείρου.

στ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Θεσσαλίας.

ζ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας.

η. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Πελοποννήσου.

θ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας.

ι. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου.

ια. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Βορείου Αιγαίου.

ιβ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης.

ιγ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιονίων Νήσων.

5. Οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) είναι οι εξής:

α. 1η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (1η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα την Αττική.

β. 2η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (2η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

γ. 3η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (3η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

δ. 4η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (4η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα την Κομοτηνή.

ε. 5η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (5η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα τα Ιωάννινα.

στ. 6η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (6η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα την Πάτρα.

ζ. 7η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (7η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα τη Λαμία.

η. 8η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (8η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα τη Λάρισα.

Οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών υπάγονται στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Διοικητή της οικείας Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης.

6. Στις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις υπάγονται:

α. Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των Νομών της οικείας Περιφέρειας. β. Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία.

7. Στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού υπάγονται οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί ή Υπηρεσίες, που λειτουργούν στο νομό. Στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς ή Υπηρεσίες υπάγονται τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια, οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και τα εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια. Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια και οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί και τα εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια δεν έχουν διοικητική αυτοτέλεια, εξυπηρετούν μόνον επιχειρησιακές ανάγκες και υπάγονται στις αρμόδιες κατά τόπον Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Σταθμούς.

8. Από τις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος οι παρακάτω Υπηρεσίες έχουν ιδιαίτερη και συγκεκριμένη αποστολή και χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Υπηρεσίες. Ειδικές Υπηρεσίες είναι οι εξής:

α. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.).

β. Η Πυροσβεστική Ακαδημία. γ. Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.).

δ. Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.). ε. Η Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.).

στ. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.). ζ. Οι Ε.Μ.Α.Κ..

η. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώματος (Δ.Ε.Ε.Π.Σ.) και θ. Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία.

9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από σχετική εισήγηση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού, και έκθεση του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ. ΜΕ.Α.) η οποία λαμβάνει υπόψη ιδίως οικονομικά και γεωγραφικά κριτήρια, καθώς και κριτήρια επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και ορθολογικής λειτουργίας, μπορεί να συνιστώνται νέες Υπηρεσίες και να αναδιαρθρώνονται, να συγχωνεύονται, να υποβιβάζονται, να προάγονται και να καταργούνται υφιστάμενες Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ιδρύονται και να συγχωνεύονται Υπηρεσίες κατώτερες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή Σταθμού.

11. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μπορεί:

α. Να ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης, διάρθρωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τη λειτουργία των Κεντρικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος.

β. Να καταργούνται Υπηρεσίες κατώτερες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή Σταθμού, να αναστέλλεται, για υπηρεσιακούς λόγους, η λειτουργία τους, καθώς και να ορίζεται τυχόν εποχικότητα της λειτουργίας τους.

γ. Να ρυθμίζονται θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Σώματος, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για τη δύναμη του πυροσβεστικού προσωπικού, την άσκηση των καθηκόντων του και τη συντήρηση του υλικού των Υπηρεσιών και δ. να κυρώνεται ο πίνακας χωρογραφικής κατανομής των Υπηρεσιών του Σώματος.»

Άρθρο 67. Κλάδοι και Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώματος

Το άρθρο 5 του ν. 3511/2006 (Α” 258) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5

Κλάδοι και Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώματος

1. Οι Κλάδοι και το Επιτελείο του Πυροσβεστικού Σώματος κατευθύνονται, συντονίζονται, εποπτεύονται, ελέγχονται ως ακολούθως:

α. Ο Κλάδος Υποστήριξης από τον Υπαρχηγό Υποστήριξης και συγκροτείται από: αα. το Επιτελείο,

ββ. την Πυροσβεστική Ακαδημία και γγ. την Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.).

β. Ο Κλάδος Επιχειρήσεων από τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων και συγκροτείται από:

αα. την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.),

ββ. την Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.), γγ. το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.),

δδ. τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.),

εε. τις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ. ΠΥ.Δ.).

2. Οι Κλάδοι μεταξύ τους είναι ισότιμοι. Οι Κλάδοι συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, διαρθρώνονται σε επιτελικές Διευθύνσεις και οι Διευθύνσεις σε Τμήματα και Γραφεία.

3. Το Επιτελείο του Πυροσβεστικού Σώματος χειρίζεται τα θέματα προσλήψεων, προσδιορισμού των αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού κατά ειδικότητα ή τομέα δραστηριότητας, ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων, πειθαρχίας και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, οργάνωσης, λειτουργίας και καθορισμού των αρμοδιοτήτων των οργάνων και των Υπηρεσιών του Σώματος, κατάρτισης, ερμηνείας και παρακολούθησης της νομοθεσίας, εξυπηρέτησης των δημοσίων σχέσεων, προϋπολογισμού, αποδοχών και γενικά οικονομικών και ασφαλιστικών θεμάτων του προσωπικού του Σώματος, καθώς και τα θέματα υλικοτεχνικού εξοπλισμού, πληροφορικής και στέγασης των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προτάσεις των Διευθύνσεων των Κλάδων και προγραμματίζει, κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Το Επιτελείο υποστηρίζει στα θέματα αρμοδιότητάς του τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Σώματος και διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις και Υπηρεσίες:

α. Διεύθυνση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων,

β. Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

γ. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας,

δ. Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων,

ε. Διεύθυνση Οικονομικών,

στ. Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών και ζ. Νομική Υπηρεσία.

4. Οι Διευθύνσεις και η Νομική Υπηρεσία υπάγονται στον Υπαρχηγό Υποστήριξης και συντονίζονται και ελέγχονται από τον Συντονιστή Υποστήριξης.

5. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος καθορίζονται τα λοιπά θέματα της εσωτερικής διάρθρωσης του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος, εξειδικεύονται, τροποποιούνται και κατανέμονται οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των Γραφείων του Επιτελείου και των οργάνων που υπηρετούν σε αυτό, συστήνονται Γραφεία, εφόσον παρίσταται αναγκαίο, και ρυθμίζονται συναφή οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα.»

Άρθρο 68. Σύσταση Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) μετά από συγχώνευση

1. Ιδρύεται Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.), το οποίο αποτελεί Ειδική Κεντρική Υπηρεσία του Σώματος και υπάγεται απευθείας στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

2. Το Ε.Σ.Κ.Ε. έχει ως κύρια αποστολή και αρμοδιότητες το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Συντονιστικού – Επιχειρησιακού Κέντρου Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος (Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.), του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (Κ.Ε.Π.Π.) και του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπυρόσβεσης (Σ.ΚΕ.Δ.),τα οποία συγχωνεύονται και αποτελούν πλέον επιμέρους Μονάδες του Ε.Σ.Κ.Ε..

3. Του Ε.Σ.Κ.Ε. προΐσταται Διοικητής, τον οποίο επικουρεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του, και αναπληρώνει, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο Υποδιοικητής ο οποίος εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Διοικητή, εκτός από τη σύνταξη εκθέσεων ικανότητας. Ως Υποδιοικητής ορίζεται ο ανώτερος από τους Αξιωματικούς που προΐστανται στο 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. και στο Κ.Ε.Π.Π. ή, μεταξύ ομοιοβάθμων, ο αρχαιότερος. Τον Υποδιοικητή αναπληρώνει ο αρχαιότερος Αξιωματικός της Υπηρεσίας που προέρχεται από το Π.Σ..

4. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων διαρθρώνεται ως εξής:

α. Συντονιστικό – Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος (199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.), του οποίου η αποστολή και οι βασικές αρμοδιότητες είναι οι ακόλουθες:

– Να λαμβάνει, όλο το 24ωρο, τις τηλεφωνικές κλήσεις από το Λεκανοπέδιο Αττικής για οποιοδήποτε συμβάν που ανάγεται στην αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος και να κινητοποιεί τις απαιτούμενες πυροσβεστικές δυνάμεις με τα εγκατεστημένα και λειτουργού-ντα σε αυτό μέσα ασύρματης ή ενσύρματης επικοινωνίας, αλλά και με κάθε πρόσφορο άλλο μέσο.

– Να λαμβάνει τυχόν κλήσεις από όλη την Επικράτεια για τοπικά συμβάντα, τα οποία διαβιβάζει αμέσως στην κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ.), για την αντιμετώπισή τους.

– Να διαβιβάζει τις εντολές ή οδηγίες του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος στις Υπηρεσίες του Σώματος ή σε άλλες πολιτικές και στρατιωτικές αρχές.

– Να λαμβάνει και να καταγράφει σε ειδικό δελτίο όλα τα συμβάντα του 24ώρου στα οποία επελήφθησαν οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

– Να συντάσσει δελτίο συμβάντων 24ώρου, το οποίο περιλαμβάνει τα σοβαρά και μεγάλα συμβάντα, σύμφωνα με τις σχετικές εγκύκλιες διαταγές του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος και να διαβιβάζει αυτό αρμοδίως.

– Να συντονίζει την κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, σύμφωνα με τις εντολές της Ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, για τα συμβάντα μεγάλης έκτασης που εκδηλώνονται και εξελίσσονται σε όλη την Επικράτεια για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η συμμετοχή δύο ή περισσότερων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.

– Να συνεργάζεται άμεσα για την αντιμετώπιση σοβαρών συμβάντων, ιδίως σεισμών, πλημμυρών, μεγάλων αυτοκινητικών ή σιδηροδρομικών ατυχημάτων, πυρκαγιών πλοίων, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

– Να γνωστοποιεί στον Επόπτη Ασφαλείας του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος τα σοβαρά και μεγάλα συμβάντα, προκειμένου αυτός να ενημερώσει τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

β. Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρόσβεσης (Σ.ΚΕ.Δ.), του οποίου με αποστολή την καθημερινή παρακολούθηση σε πανελλαδικό επίπεδο όλων των εν εξελίξει αγροτοδασικών πυρκαγιών, το συντονισμό, τη διαχείριση και την αποστολή των διατιθεμένων εθνικών και μισθωμένων εναέριων μέσων δασοπυρόσβεσης (αεροσκαφών και ελικοπτέρων), που συντρέχουν στην κατάσβεσή τους από κοινού με τις επίγειες δυνάμεις, τον προγραμματισμό των εναέριων επιτηρήσεων, την έγκριση αιτημάτων για εκπαίδευση και συντήρηση εθνικών εναερίων μέσων, τη διάθεση εναερίων μέσων για την αποστολή – μεταφορά πεζοπόρων τμημάτων ή πυροσβεστικών οχημάτων στον τόπο της πυρκαγιάς, όταν τούτο απαιτείται, καθώς και την αποστολή αεροπορικών μέσων για το συντονισμό των από αέρος επιχειρήσεων με αντικείμενο δασικές πυρκαγιές αλλά και άλλα συμβάντα αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος.

γ. Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, το οποίο συντονίζει και διαχειρίζεται σε εθνικό επίπεδο τις δράσεις για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις κινητοποίησης πολιτικής προστασίας με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους. Για το σκοπό αυτόν λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση με το αναγκαίο προσωπικό που αποτελείται από ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας και επιτελικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και λοιπά και περιλαμβάνει:

αα. Τη Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων, η οποία ιδίως αποτελεί το σύνδεσμο του Ε.Σ.Κ.Ε., αφενός για τη διαβίβαση εντολών που αφορούν την προσγείωση και την απογείωση των αεροσκαφών δασοπυρόσβεσης και, αφετέρου, το σύνδεσμο του Ε.Σ.Κ.Ε. με τη μητρική μονάδα και τα κλιμάκια των κάθε είδους εθνικών εναερίων μέσων. Επίσης, αναφέρει καθημερινώς, με το πρώτο φως, την ετοιμότητα των αεροσκαφών, στον Αξιωματικό Επιχειρήσεων, έρχεται σε επαφή με τα εναέρια μέσα που επιχειρούν σε πυρκαγιά με όποιο τρόπο κρίνεται πρόσφορος, προκειμένου να λάβει αναφορά από τους χειριστές για την πορεία της πυρκαγιάς και αμέσως αναφέρει στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.Π.Π., επικοινωνεί με όλα τα αεροδρόμια της Χώρας σχετικά με τις πτήσεις όλων των εναερίων μέσων δασοπυρόσβεσης σε αυτά, συμπληρώνει και υποβάλλει στον Αξιωματικό Επιχειρήσεων ειδικό έντυπο ημερήσιας πτητικής δραστηριότητας όλων των αεροσκαφών, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις πυρκαγιές και τη δασοπυρόσβεση, ενημερώνεται και εγκρίνει τη μεταστάθμευση των αεροσκαφών για την αποφυγή καθήλωσης των αεροσκαφών σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών και ενημερώνει το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή για τα σημεία υδροληψίας των αεροσκαφών.

ββ. Τη Μονάδα Διεθνούς Συνδρομής και Υποστηρικτικών Δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας, η οποία, μεταξύ άλλων:

– Συμμετέχει σε διαδικασίες, λειτουργίες και αναφορές, σε μηχανισμούς ενεργοποίησης με αντίστοιχα Κέντρα Πολιτικής Προστασίας άλλων χωρών, ενημερώνοντας σχετικώς για τη λήψη απόφασης τη Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρμογών της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας.

– Αξιολογεί επιχειρησιακά τις πληροφορίες που δέχεται το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας είτε ως προειδοποίηση για επερχόμενο γεγονός είτε ως απλή ενημέρωση για γεγονός που προκύπτει αιφνίδια και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

– Διαχειρίζεται και ταξινομεί το ημερήσιο δελτίο συμβάντων που δέχεται από το Κέντρο Επιχειρήσεων, τους χάρτες προγνώσεως κινδύνου πυρκαγιάς που επεξεργάζεται η Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρμογών της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, καθώς και δελτία άλλων επικινδύνων φαινομένων.

– Αξιοποιεί επιχειρησιακά τις δυνατότητες των Κινητών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας.

– Συντάσσει ημερήσιο δελτίο συμβάντων και το προωθεί στο 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ..

– Διαθέτει κλιμάκια εμπειρογνωμόνων για τον επιτό-που συντονισμό των ενεργειών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

– Μεριμνά για τη διασύνδεση του Ε.Σ.Κ.Ε. με τα Κινητά Κέντρα Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και τα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Κέντρα των εθνικών φορέων έκτακτης ανάγκης (ΕΛ.ΑΣ., Ένοπλες Δυνάμεις, Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, Ε.Κ.Α.Β. κ.λπ.), καθώς και των επιχειρησιακών κέντρων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

γγ. Τη Μονάδα Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης «112», η οποία προβαίνει σε άμεση αναζήτηση των απαραίτητων πληροφοριών για τον εντοπισμό της θέσης καλούντος στο «112» σύμφωνα με την Πράξη της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) «για την επεξεργασία κλήσεων έκτακτης ανάγκης για την παροχή πληροφοριών στους αρμόδιους για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορείς», όπως κάθε φορά ισχύει και τη γνωστοποίηση

– ανάθεση των απαραίτητων στοιχείων στον αρμόδιο επιχειρησιακά φορέα έκτακτης ανάγκης. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται επιμέρους θέματα οργάνωσης, διάρθρωσης, λειτουργίας, στελέχωσης της Μονάδας αυτής και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

δδ. Το Γραφείο Τρεχουσών Επιχειρήσεων και Γραμματειακής Υποστήριξης το οποίο, μεταξύ άλλων, εισηγείται, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρμογών της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, τη λήψη μέτρων ετοιμότητας πολιτικής προστασίας και μέτρων έκτακτης ανάγκης, συντάσσει μνημόνια ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προωθούνται στο Κ.Ε.Π.Π. ή το Ε.Σ.Κ.Ε. και σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, εξασφαλίζει, μέσω της Ε.Μ.Υ. και κατά περίπτωση αρμόδιων επιστημονικών φορέων την επιστημονική στήριξη και τεκμηρίωση όλων των σχεδίων και δράσεων, αξιοποιεί τις προγνώσεις πρόδρομων φαινομένων (καιρικών και άλλων) φυσικών καταστροφών, με σκοπό την έγκαιρη κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση απειλούμενου κινδύνου καταστροφών, καθώς και για την ενημέρωση και παροχή οδηγιών προς τους πολίτες σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.

5. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος εκδίδεται Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ε.Σ.Κ.Ε., καθώς και Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας-Μνημόνιο Ενεργειών των Υπηρεσιών και των Μονάδων του και ρυθμίζονται θέματα στελέχωσής του, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

6.α. Η Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων στελεχώνεται κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από ανώτερο Αξιωματικό του Γ.Ε.Α. που διατίθεται από αυτό και τοποθετείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

β. Στη Μονάδα Διεθνούς Συνδρομής και Υποστηρικτικών Δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας προΐσταται ο Εθνικός Εκπρόσωπος Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 116 παράγραφος 2 του παρόντος ή ο αναπληρωτής του.

γ. Στη Μονάδα Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης «112» προΐσταται υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

7. Το Ε.Σ.Κ.Ε. διέπεται από τις διατάξεις περί πειθαρχίας, που ισχύουν στην Υπηρεσία από την οποία προέρχονται οι υπηρετούντες Αξιωματικοί και Υπάλληλοι.

8. Η Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρμογών της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας αποτελεί μόνιμο υποστηρικτικό και γνωμοδοτικό μηχανισμό του Ε.Σ.Κ.Ε. και, ιδίως, του Σ.ΚΕ.Δ. και του Κ.Ε.Π.Π. και τροφοδοτεί το Ε.Σ.Κ.Ε. με το αναγκαίο πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό.

Άρθρο 69. Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας-Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π.)

1. Η Πυροσβεστική Ακαδημία αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και η εποπτεία σε αυτήν ασκείται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δια του Επιτελείου του Πυροσβεστικού Σώματος και από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Η Πυροσβεστική Ακαδημία διέπεται από το π.δ. 174/ 1983 (Α” 68), όπως ισχύει, από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3511/2006 (Α” 258) και από τις διατάξεις του παρόντος.

3. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3511/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Η Πυροσβεστική Ακαδημία περιλαμβάνει τις ακόλουθες Σχολές:

α. Σχολή Ανθυποπυραγών.

β. Σχολή Αρχιπυροσβεστών.

γ. Σχολή Πυροσβεστών.

δ. Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης.

ε. Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π).»

4. Η Πυροσβεστική Ακαδημία έχει ως αποστολή:

α. Την εκπαίδευση, επιμόρφωση και ειδική κατάρτιση μέσω των επιμέρους Παραγωγικών Σχολών στα κατά κλάδο πυροσβεστικά καθήκοντα για τους ιδιώτες που κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και μέσω της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης για το εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό με γνώμονα την αναβάθμιση αυτού για την εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεών του και την ενίσχυση της επιχειρησιακής και στελεχιακής του ικανότητας.

β. Την παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης σε ιδιώτες, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, στους τομείς της Πολιτικής Προστασίας και της διαχείρισης κρίσεων.

γ. Την υποβολή πορισμάτων ερευνών, μελετών και συμπερασμάτων στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για τη χάραξη στρατηγικής σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού αρμοδιότητάς της, την εισήγηση οργανωτικών αλλαγών και τη συμβουλευτική ή άλλη υποστήριξή του σε θέματα αρμοδιότητάς της.

δ. Τη θέσπιση ειδικού ατομικού δελτίου κατάρτισης για:

αα) το ένστολο και πολιτικό προσωπικό του Σώματος, με σκοπό τη συνολική παρακολούθηση του εν γένει μορφωτικού και επιμορφωτικού ιστορικού τους σε ατομικό επίπεδο,

ββ) την πιστοποίηση των ιδιωτών που φοιτούν σε αυτήν, καθώς και των εθελοντών του ν. 4029/2011 και του ν. 3013/2002.

5. Στο πλαίσιο της αποστολής της η Πυροσβεστική Ακαδημία μπορεί, μεταξύ άλλων:

α. Να συνεργάζεται και να συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες, μνημόνια ή συμβάσεις με Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με εκπαιδευτικά ιδρύματα και Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των άλλων Σωμάτων Ασφαλείας, με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, με φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ερευνητικά ή άλλα ινστιτούτα, καθώς και με φορείς που παρέχουν εκπαίδευση, εκπονούν μελέτες, διενεργούν έρευνες υλοποιούν προγράμματα και ανήκουν στο Δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή με άλλους φορείς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με κοινωνικούς ή συλλογικούς φορείς ή με διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς ή με πρόσωπα εγνωσμένου επιστημονικού κύρους.

β. Να υλοποιεί μέρος του ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών που αφορά στην εκπαίδευση των Δοκίμων Ανθυποπυραγών σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. ή Α.Σ.Ε.Ι. της Αθήνας, για τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε συγκεκριμένα μαθήματα, επιστημονικές περιοχές και ειδικότητες, κυρίως σε αντικείμενα των τεχνικών, οικονομικών και νομικών επιστημών.

γ. Να σχεδιάζει και να υλοποιεί σε συνεργασία με Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που απονέμουν σε Αξιωματικούς του Π.Σ., των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και σε ιδιώτες, μεταπτυχιακά διπλώματα εξειδίκευσης σε αντικείμενα συναφή με το σκοπό, την αποστολή και τις αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώματος.

δ. Να σχεδιάζει και να υλοποιεί, σε συνεργασία με Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προγράμματα, μαθήματα διδασκαλίας ή σεμινάρια για την εκμάθηση ξένων γλωσσών ή την πιστοποίηση σε θέματα ξενόγλωσσης ειδικής ορολογίας που αφορά το Πυροσβεστικό Σώμα και την Πολιτική Προστασία. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μπορεί να ρυθμίζονται επιμέ-ρους ζητήματα πιστοποίησης όσων παρακολουθούν τα ως άνω προγράμματα και σεμινάρια, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

ε. Να εκπονεί μελέτες, να διεξάγει έρευνες, να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς για την ανάληψη επιστημονικών και εκπαιδευτικών δράσεων που εμπίπτουν στην εν γένει αποστολή της.

στ. Να υλοποιεί σε συνεργασία με άλλους φορείς ευρωπαϊκά ή άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα.

ζ. Να σχεδιάζει, να κοστολογεί και να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα ύστερα από πρόταση του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Επιτελείου Π.Σ. για το προσωπικό και την υποστήριξη των διοικητικών και οργανωτικών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος.

η. Να παρέχει υπηρεσίες, εκπαιδευτικού και ερευνητικού περιεχομένου, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα έναντι αμοιβής. Ο τρόπος καθορισμού των υπηρεσιών και της σχετικής αμοιβής προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

θ. Να πιστοποιεί το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του πολιτικού προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και των ιδιωτών που φοιτούν σε αυτή. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθορίζονται οι ειδικότητες, η διαδικασία και ο τρόπος πιστοποίησης.

6.α. Τα εκπαιδευτικά όργανα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι:

αα) Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.

ββ) Ο Διευθυντής Σπουδών της κάθε Σχολής.

β. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ως Πρόεδρο, τον Υποδιοικητή αυτής, τον Διοικητή της οικείας Σχολής, τον Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων, τον Διευθυντή Σπουδών της κάθε Σχολής και έναν εκπρόσωπο του διδακτικού προσωπικού της κάθε Σχολής, ως μέλη.

γ. Οι Διευθυντές Σπουδών και οι εκπρόσωποι του διδακτικού προσωπικού κάθε Σχολής εντάσσονται ως μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου μετά την επιλογή τους από αυτό και την έκδοση διαπιστωτικής απόφασης ορισμού τους από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

δ. Οι Διευθυντές Σπουδών κάθε Σχολής επιλέγονται από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. της Χώρας που διδάσκει στην Πυροσβεστική Ακαδημία και, εν ελλείψει αυτού, από τους διδάσκοντες καθηγητές της οικείας Σχολής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σπουδών.

ε. Ο εκπρόσωπος του διδακτικού προσωπικού κάθε Σχολής επιλέγεται μεταξύ των διδασκόντων καθηγητών της Σχολής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σπουδών.

στ. Το εκπαιδευτικό συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος -Μελετών – Εκπαίδευσης – Μετεκπαίδευσης, ο οποίος τηρεί και το βιβλίο αποφάσεων του εκπαιδευτικού συμβουλίου.

ζ. Ο Διευθυντής Σπουδών κάθε Σχολής, σε συνεργασία με τον Διοικητή αυτής, το πρώτο δίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους εισηγείται προς το εκπαιδευτικό συμβούλιο το πρόγραμμα σπουδών της, τα θέματα της διδακτέας ύλης, τα συγγράμματα και τα εκπαιδευτικά βοηθήματα που είναι αναγκαία για την εκπαίδευση των φοιτητών της Σχολής, καθώς και για κάθε θέμα που αφορά την εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή λειτουργία της Σχολής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το εκπαιδευτικό συμβούλιο.

η. Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πρέπει να είναι κάτοχος τουλάχιστον πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής.

7. Το διοικητικό, εκπαιδευτικό, ένστολο και βοηθητικό προσωπικό της Σχολής διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 174/1983, όπως ισχύει.

8α. Το διδακτικό προσωπικό της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ορίζεται, για τους ιδιώτες, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και το ένστολο προσωπικό με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Για την επιλογή διδακτικού προσωπικού στα ακαδημαϊκά μαθήματα εισηγείται στον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή τον αναπληρωτή του και δύο καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές των Α.Ε.Ι. της Χώρας του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με την υπό πλήρωση θέση, ενώ στα μη ακαδημαϊκά μαθήματα εισηγείται σχετι-κώς στον Διοικητή τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον Υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή τον αναπληρωτή του, τον Διοικητή της οικείας Σχολής και τον Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων. Οι ανωτέρω επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Για την επιλογή του ανωτέρω προσωπικού απαιτείται η δημοσίευση προηγούμενης προκήρυξης, με την οποία καθορίζονται τα προσόντα που απαιτούνται για την επιλογή, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται προς απόδειξη των προσόντων των υποψηφίων, η διάρκεια και οι λοιποί όροι εργασίας. Στις περιπτώσεις που το γνωστικό αντικείμενο του κάθε μαθήματος διδάσκεται σε Α.Ε.Ι., για τη διδασκαλία του στην Πυροσβεστική Ακαδημία απαιτείται η κατοχή τίτλου διδακτορικού σπουδών σε συναφές αντικείμενο, και μόνο όταν δεν υπάρχει υποψήφιος επιτρέπεται η διδασκαλία του από κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείμενο. Η προκήρυξη εκδίδεται από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, μετά από εισήγηση του εκπαιδευτικού συμβουλίου που διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος. Για την αμοιβή των καθηγητών ή αναπληρωτών καθηγητών Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στις τριμελείς επιτροπές επιλογής εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011.

β. Με την ίδια διαδικασία ορίζονται και ισάριθμοι αναπληρωματικοί καθηγητές.

9. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η αποζημίωση των Διευθυντών Σπουδών των Σχολών για την απασχόλησή τους, πέραν των διδακτικών τους καθηκόντων.

10. Για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας οι υποψήφιοι ιδιώτες υποβάλλονται σε «Προκαταρκτικές εξετάσεις» (αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες) που γίνονται με μέριμνα του Επιτελείου του Π.Σ. και σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις οικείες διατάξεις του νόμου και τους οικείους κανονισμούς. Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, καταρτίζεται από το εκπαιδευτικό συμβούλιο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του Επιτελείου και εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Στις εξετάσεις αυτές ο υποψήφιος πρέπει να κριθεί ικανός κατά το έτος υποβολής της υποψηφιότητας για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στο πυροσβεστικό σώμα υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις.

11. Το άρθρο 4 του ν. 2226/1994 (Α” 122) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 4

Εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

1.α. Η εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (Α” 188) και του π.δ. 60/2006 (Α” 65), όπως ισχύουν.

β. Από τον αριθμό των εισακτέων που καθορίζεται για τη Σχολή Ανθυποπυραγών ποσοστό 15% προέρχεται υποχρεωτικά από πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες και πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών, με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 73, 74 και 75 του π.δ. 174/1983, όπως ισχύουν, πριν από τη συμμετοχή τους στο σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο.

γ. Από τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται για εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών ποσοστό 20% καλύπτεται από πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων των Σχολών ή Τμημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του π.δ. 365/1990 (Α” 144), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του π.δ. 239/1997, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εφόσον συγκεντρώνουν και τα λοιπά προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις προσόντα. Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται και η διαδικασία των εξετάσεων καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Πυροσβεστικής Ακαδημίας που διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Οι ανωτέρω υποψήφιοι απαλλάσσονται, ανάλογα με τη συνάφεια του πτυχίου τους, από τα αντίστοιχα ακαδημαϊκά μαθήματα με απόφαση του Διευθυντή Σπουδών της οικείας Σχολής, μετά από αίτησή τους.

2. Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Ανθυποπυρα-γών καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αφού ληφθούν υπόψη τόσο οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων όσο και εκείνες που πρόκειται να κενωθούν μέχρι το τέλος του επόμενου της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές ανάγκες.

3. Οι σπουδές στη Σχολή Ανθυποπυραγών διαρκούν τέσσερα (4) έτη και οργανώνονται σε ακαδημαϊκά εξάμηνα.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και αυτή της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2009/1992 (Α” 18), εφαρμόζονται αναλόγως και για τη Σχολή Ανθυποπυραγών.»

12.α. Η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1351/1983 (Α” 56) και των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 και του π.δ. 60/2006, όπως ισχύουν.

β. Η φοίτηση στη Σχολή Πυροσβεστών διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα.

γ. Οι απόφοιτοι της Σχολής Πυροσβεστών είναι ανακριτικοί υπάλληλοι, εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου για κάλυψη υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας λεπτομέρεια.

δ. Ο αριθμός των εισακτέων στις Σχολές Πυροσβεστών καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αφού ληφθούν υπόψη τόσο οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων όσο και εκείνες που πρόκειται να κενωθούν μέχρι το τέλος του επόμενου της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές ανάγκες.

ε. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994, καθώς και αυτή της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2009/1992 εφαρμόζονται αναλόγως και για τη Σχολή Πυροσβεστών.

13.α. Για όσους εισάγονται στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών πριν εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ο χρόνος φοίτησης σε αυτές θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέωσης. Οι ανωτέρω, μετά την επιλογή και κατάταξή τους, υποβάλλονται σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, ο τόπος και η διάρκεια αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

β. Οι σπουδαστές που διαγράφονται από τις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών λόγω αποβολής, απολύσεως ή παραιτήσεώς τους υποχρεώνονται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3421/2005 (Α” 302).

14. Η Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι ισότιμη με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.

15. Οι Σχολές Αρχιπυροσβεστών και Πυροσβεστών ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με τις αντίστοιχες μεταδευτεροβάθμιες σχολές.

16. Τα πτυχία και οι βεβαιώσεις παρακολούθησης των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας υπογράφονται από τον Διοικητή αυτής και απονέμονται σε ειδική τελετή.

17. Στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών εισάγονται με εξετάσεις απόφοιτοι της Σχολής Πυροσβεστών που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο βαθμό του Πυροσβέστη. Η φοίτηση στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών διαρκεί εννέα (9) μήνες. Η διαδικασία, η εξεταστέα ύλη και ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

18. Οι απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών ονομάζονται Αρχιπυροσβέστες Παραγωγικής Σχολής και δύ-νανται να εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι και το βαθμό του Αντιπυράρχου, μετά από προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

19. Με απόφαση του εκπαιδευτικού συμβουλίου καταρτίζεται ο Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

20.α. Στην Πυροσβεστική Ακαδημία ιδρύεται Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π.).

β. Στην Ε.Σ.ΠΟ.Π. εισάγονται για θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις νέες εξελίξεις πολιτικής προστασίας εθελοντές πολιτικής προστασίας, δημόσιοι υπάλληλοι και, υποχρεωτικώς, υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. και δημόσιων φορέων που εμπλέκονται στην πολιτική προστασία, μετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στην οποία καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων και τα κριτήρια επιλογής, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας.

γ. Τα προγράμματα κατάρτισης, εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης της Ε.Σ.ΠΟ.Π. καταρτίζονται από το εκπαιδευτικό συμβούλιο μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας και εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Τα προγράμματα αυτά διαρκούν κατ’ ελάχιστον δύο (2) μήνες και δεν υπερβαίνουν τους έξι (6) μήνες. Επίσης, μπορεί να υλοποιούνται προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης στα θέματα πολιτικής προστασίας μικρότερης χρονικής διάρκειας για τους αιρετούς των ΟΤΑ α” και β” βαθμού. Για τη συμμετοχή στα προγράμματα αυτά χορηγείται βεβαίωση πιστοποίησης ή βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία υπογράφεται από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

δ. Η Ε.Σ.ΠΟ.Π. είναι η μόνη αρμόδια υπηρεσία για την πιστοποίηση των εθελοντών και ειδικευμένων εθελοντών πολιτικής προστασίας του άρθρου 14 του ν. 3013/2002 (Α” 102), όπως ισχύει.

21.α. Στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στο πλαίσιο της αποστολής της, μπορεί να οργανώνονται και να λειτουργούν, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με ημεδαπά Α.Ε.Ι., προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και να απονέμονται μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.

β. Τα Π.Μ.Σ. καταρτίζονται από ειδική τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Διοικητή της Σχολής, τον Διευθυντή Σπουδών αυτής και έναν καθηγητή Α.Ε.Ι. του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., ο οποίος προέρχεται, σε περίπτωση συνεργασίας, από το συνεργαζόμενο Α.Ε.Ι.. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται από το εκπαιδευτικό συμβούλιο.

Με τον κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ. ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν:

αα) Το αντικείμενο και το σκοπό του προγράμματος.

ββ) Το είδος των μεταπτυχιακών τίτλων που απονέμονται.

γγ) Τις κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές και τη διαδικασία εισαγωγής τους.

δδ) Τη χρονική διάρκεια του προγράμματος.

εε) Τα μαθήματα, τη διδακτική και ερευνητική απασχόληση των μεταπτυχιακών φοιτητών, τις πρακτικές ασκήσεις και κάθε άλλου είδους δραστηριότητα.

στστ) Τον αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών, τις δυνατότητες και τις ανάγκες σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή για την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος.

ζζ) Τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ., το κόστος της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, το κόστος λειτουργίας, τις πηγές και το ύψος της χρηματοδότησής του αναλυτικά.

ηη) Την αναθεώρηση επιμέρους πτυχών του προγραμμάτων σπουδών.

θθ) Κάθε άλλο θέμα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ..

γ. Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι ο Διευθυντής Σπουδών της Σχολής. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος.

δ. Μέρος των ανωτέρω μεταπτυχιακών προγραμμάτων μπορεί να υλοποιείται σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. της Χώρας.

ε. Τα μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης υπογράφονται από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και απονέμονται σε ειδική τελετή.

22. Πόροι της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι ιδίως:

α. Η ετήσια κρατική επιχορήγηση,

β. οι κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες,

γ. οι πρόσοδοι από τη δική της περιουσία,

δ. τα έσοδα από τη συμμετοχή της σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης και

ε. κάθε άλλος πόρος που συνάδει με το σκοπό και την αποστολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Για το έτος 2014 η κρατική επιχορήγηση της περίπτωσης α” δίδεται με ισόποση μείωση των αντίστοιχων Κ.Α.Ε. λειτουργικών δαπανών του προϋπολογισμού εξόδων του ΕΦ.43-120 «Πυροσβεστικό Σώμα».

Από το έτος 2015 και μετά η ανωτέρω κρατική επιχορήγηση δίδεται εντός των ανωτάτων ορίων πιστώσεων που ισχύουν για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως ισχύει.

23. Το άρθρο 53 του π.δ. 174/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 53 Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης

1. Αντικείμενο της Υπηρεσίας Οικονομικής Διαχείρισης είναι η διαχείριση των οικονομικών θεμάτων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, όπως τα θέματα προϋπολογισμού, μισθοδοσίας, διαχείρισης δαπανών, προμηθειών και περιουσίας.

2. Στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Οικονομικής Διαχείρισης περιλαμβάνεται ιδίως:

α. Η κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, όπως: η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την κατάρτιση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού, καθώς και η μέριμνα για την έγκαιρη υποβολή του για έγκριση ή τροποποίηση, η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και η υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή του, η εισήγηση για την έγκριση των δαπανών που ζητούν τα αρμόδια όργανα και η υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων, η παροχή βεβαιώσεων σχετικά με την ύπαρξη πιστώσεων για την εκτέλεση των δαπανών και για την έγκριση διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων και προαγωγών του κάθε είδους προσωπικού, η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την έγκαιρη χρηματοδότηση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.

β. Η διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας για τη μισθοδοσία και την αμοιβή του προσωπικού, καθώς και η μέριμνα για τη μηχανογραφική επεξεργασία και ανάλυση όλων των σχετικών στοιχείων και δεδομένων, όπως: η μισθοδοσία του προσωπικού και η τακτοποίηση των μισθολογικών μεταβολών του, η τήρηση μισθολογικού μητρώου και η χορήγηση ατομικών δελτίων μισθοδοσίας, η χορήγηση βεβαιώσεων μισθολογικού περιεχομένου, η αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωμή πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων, η έκδοση πράξεων περικοπής αποδοχών, η απόδοση των «υπέρ τρίτων» κρατήσεων και του Δημοσίου, η τήρηση των οικείων λογαριασμών και η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.

γ. Η διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας που αφορά στην εκκαθάριση των δαπανών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και ιδίως η συγκέντρωση των δικαιολογητικών, ο έλεγχος της νομιμότητας και πληρότητας αυτών και η αναγνώριση – εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών, η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής ή προπληρωμής και η απόδοση αυτών, η μέριμνα για την έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων, καθώς και η έκδοση των σχετικών παραστατικών είσπραξης, η απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων, η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων, η διαφύλαξη των πρωτότυπων παραστατικών στοιχείων και λογιστικών πράξεων και κάθε σχετικού εγγράφου στοιχείου και στελέχους για κάθε ενέργεια τμήματος, η σύνταξη του απολογισμού και ισολογισμού και η υποβολή τους για έγκριση και η παράδοση αντιγράφων τιμολογίων αγοράς πάσης φύσεως μη αναλώσιμου υλικού.

δ. Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών, η μέριμνα για την εκτέλεσή του και η διαχείριση του κάθε είδους αναλώσιμου υλικού, όπως: η συγκέντρωση αιτημάτων που υποβάλλονται, η επεξεργασία και κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών, καθώς και η υποβολή του για έγκριση στις αρμόδιες αρχές, η διενέργεια διαγωνισμών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η παραλαβή των προμηθειών, η χρέωση στα οικεία βιβλία, η χρέωση των μη αναλώσιμων στις υπηρεσίες και τους υπεύθυνους, η έκδοση δελτίων εισαγωγής – εξαγωγής, η εκποίηση του άχρηστου υλικού και η καταστροφή του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η φροντίδα για τη λειτουργία αποθήκης, η παρακολούθηση εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών και η υποβολή των σχετικών απολογιστικών στοιχείων, η διαφύλαξη των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σε διαγωνισμό και συμβάσεων καλής εκτέλεσης και η επιστροφή τους, αφού προσκομισθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή πλήρους εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, η διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας για την προμήθεια εφοδίων από το εξωτερικό, η μέριμνα για τον εκτελωνισμό των ειδών που εισάγονται από την αλλοδαπή και η μέριμνα για τη χορήγηση δασμολογικής απαλλαγής και η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.

ε. Η καταγραφή, αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης και κινητής περιουσίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και του κάθε είδους εξοπλισμού, όπως: η μέριμνα για την εκκαθάριση των περιουσιών που καταλείπονται στην Πυροσβεστική Ακαδημία με κληρονομιές, καταπιστεύματα, κληροδοσίες ή δωρεές χωρίς να έχει ταχθεί ορισμένος σκοπός από τον διαθέτη ή τον δωρητή, η μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων, η διασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, η διασφάλιση των τίτλων κτήσης της ακίνητης περιουσίας, η συνεχής παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων, η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων και η μέριμνα για τη λειτουργία Αποθήκης αναλώσιμων και μη υλικών.

στ. Η διεκπεραίωση των διαδικασιών που αφορούν στην εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων, όπως: η παραλαβή των χρηματικών ενταλμάτων και η εξόφλησή τους, η άμεση ειδοποίηση των δικαιούχων των χρηματικών ενταλμάτων, ο έλεγχος νομιμοποιητικών εγγράφων εκείνου που ενεργεί την είσπραξη και η έκδοση εγγράφων εντολών για την εξόφληση των ενταλμάτων, η είσπραξη των εσόδων και η σύνταξη ημερήσιας κατάστασης είσπραξης, η πληρωμή δαπανών και η σύνταξη ημερήσιας κατάστασης των πληρωμών, η διασφάλιση των χρημάτων, των αξιογράφων και λοιπών τιμαλφών, που φυλάσσονται στο Ταμείο, ο προσδιορισμός του χρηματικού υπολοίπου του Ταμείου και η σύνταξη της πράξεως του ελέγχου του ταμειακού υπολοίπου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η τήρηση των βιβλίων και στοιχείων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, η έγκαιρη σύνταξη των καταστάσεων και αποστολή των στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά ταμεία μαζί με τα σχετικά γραμμάτια καταβολής των υπέρ αυτών παρακρατηθέντων ποσών, η διαφύλαξη των εξοφληθέντων ενταλμάτων, καθώς και η φύλαξη αναλυτικών καταστάσεων με στήλες αναπτύ-ξεως κατά κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού και η απόδοση των παραστατικών και λοιπών στοιχείων της διαχείρισης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από το νόμο.»

24. Τα άρθρα 73, 74 και 75 του π.δ. 174/1983, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Άρθρο 73

Πρωτοβάθμια Επιτροπή ικανών και αποκλειστέων υποψηφίων

1. Πριν από τη συμμετοχή τους στις απολυτήριες εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο οι υποψήφιοι πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες και πυρονόμοι, μέλη του Πυροσβεστικού Σώματος, κρίνονται από επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος και αποτελείται από τον Συντονιστή Υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος ως Πρόεδρο και δύο (2) Πύραρχους ή Αντιπύραρχους ως μέλη. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται δύο (2) Πύραρχοι ή Αντιπύραρχοι. Σε περίπτωση που ο Συντονιστής Υποστήριξης κωλύεται, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Πύραρχο της επιτροπής. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής, χωρίς ψήφο, εκτελεί ένας (1) Πυραγός ή Επιπυραγός από αυτούς που υπηρετούν στις Διευθύνσεις του Επιτελείου του Πυροσβεστικού Σώματος ή στην ΠΕ.Π.Υ.Δ. Αττικής. Οι υποψήφιοι χαρακτηρίζονται από την επιτροπή ως ικανοί ή αποκλειστέοι με βάση τις προτάσεις των ιεραρχικά προϊσταμένων τους και τα στοιχεία που υπάρχουν στους ατομικούς τους φακέλους.

2. Για το χαρακτηρισμό των υποψηφίων ως αποκλειστέων, η επιτροπή λαμβάνει υπόψη της εάν αυτοί είναι υπότροποι ή όχι στη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων που φανερώνουν διαφθορά του χαρακτήρα ή αναξιοπρεπή διαγωγή ή αδιαφορία ή βαρεία αμέλεια για την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

3. Υποψήφιος που έχει τιμωρηθεί με την ποινή της «αργίας δια προσκαίρου παύσεως» ή της «αργίας δι’ απολύσεως» κατά την τελευταία, μέχρι την ημερομηνία έναρξης των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, τριετία, αποκλείεται από τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

4. Υποψήφιοι που τιμωρήθηκαν στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη διενέργεια των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο μέχρι την εισαγωγή τους στη Σχολή, με την ποινή της «αργίας δια προσκαίρου παύσεως» ή της «αργίας δι’ απολύσεως» διαγράφονται από τη Σχολή, με απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

5. Ο χαρακτηρισμός των υποψηφίων ως ικανών ή αποκλειστέων πρέπει να είναι απόλυτα αιτιολογημένος και να στηρίζεται στα στοιχεία των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 αυτού του άρθρου, καθώς και στα αποτελέσματα των προκαταρκτικών υγειονομικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκαν.

6. Μετά την τελική κρίση των υποψηφίων, η επιτροπή συντάσσει πίνακες ικανών και αποκλειστέων, τους οποίους κυρώνει ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι πίνακες αυτοί κοινοποιούνται έγκαιρα με σχετική διαταγή και ειδικά για τους αποκλειστέους με απόδειξη.

Άρθρο 74

Δευτεροβάθμια Επιτροπή ικανών ή αποκλειστέων

1. Όσοι από τους υποψήφιους χαρακτηρισθούν ως αποκλειστέοι για άλλους λόγους, εκτός από λόγους υγείας, έχουν το δικαίωμα προσφυγής στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή ικανών ή αποκλειστέων.

2. Η προσφυγή αυτή υποβάλλεται ιεραρχικά στην παραπάνω Επιτροπή σε δέκα (10) μέρες από την ημέρα που τους κοινοποιήθηκε ο αποκλεισμός. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή ικανών ή αποκλειστέων αποφαίνεται τελικά.

3. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή ικανών ή αποκλειστέων συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, και αποτελείται από:

α. Τον Υπαρχηγό Υποστήριξης, ως Πρόεδρο, β. τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας του Πυροσβεστικού Σώματος και

γ. έναν (1) Πύραρχο ή Αντιπύραρχο, ως μέλη.

Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται δύο (2) Πύραρχοι ή Αντιπύραρχοι.

Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί το νεώτερο μέλος της Επιτροπής.

4. Η Επιτροπή εξετάζει τις προσφυγές των υποψηφίων και σε περίπτωση αποδοχής ακυρώνει, εν όλω ή εν μέρει, την απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής ικανών ή αποκλειστέων. Σε περίπτωση που απορρίπτει την προσφυγή, επικυρώνει την απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής ικανών ή αποκλειστέων και μπορεί, αν κρίνει σκόπιμο, να τροποποιεί και την αιτιολογία της απόφασης.

Άρθρο 75

Πρόσκληση υποψηφίων Ανθυποπυραγών

1. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, για τους υποψήφιους της Σχολής Ανθυποπυραγών, μετά την κύρωση των πινάκων ικανών και αποκλειστέων, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 αυτού του κανονισμού, και την υγειονομική τους εξέταση, διαβιβάζει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων το αργότερο μέχρι τέλος Απριλίου, πίνακα ικανών μελών του Πυροσβεστικού Σώματος για την εισαγωγή στην παραπάνω Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

2. Οι Διοικητές των Υπηρεσιών που ανήκουν οι υποψήφιοι Ανθυποπυραγοί χορηγούν έγκαιρα τα φύλλα πορείας, χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, στους υποψηφίους, προκειμένου να παρουσιασθούν στο αρμόδιο εξεταστικό κέντρο και να συμμετάσχουν στις απολυτήριες εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο.

3. Οι υποψήφιοι, μετά τη λήξη των εξετάσεων, επιστρέφουν στις Υπηρεσίες τους. Τα φύλλα πορείας θεωρούνται από τον Διοικητή της Υπηρεσίας της πόλης όπου εδρεύει το εξεταστικό κέντρο και, αν δεν υπάρχει, της πλησιέστερης.»

25. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δύνανται να ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των Σχολών που υπάγονται σε αυτήν, της διδακτέας ύλης, του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων όσων φοιτούν σε αυτή, των εξετάσεων και των λοιπών τρόπων ελέγχου της επίδοσης των φοιτητών, της φοίτησης και αποφοίτησης από τις Σχολές και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δύνανται να ρυθμίζονται ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτομερειακά, ζητήματα εφαρμογής του παρόντος.

Άρθρο 70. Σύσταση Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώματος (Δ.Ε.Ε.Π.Σ.)

1. Συστήνεται Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό Π.Σ. και έχει έδρα το Νομό Αττικής.

2. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου έχει ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη των εγκλημάτων της περίπτωσης κγ” της παρ. 1 του άρθρου 62 του π.δ. 210/1992 (Α” 99), καθώς και των εγκλημάτων των άρθρων 235-239, 241, 242, 252, 253, 254-256, 258-259, 261262, 264-266, 270-274, 380-382, 388, 389, 392, 394, 394Α Π.Κ., τα οποία διαπράττει ή στα οποία συμμετέχει το πυροσβεστικό προσωπικό όλων των βαθμών σε όλη την Επικράτεια, καθώς και εκείνων που διαπράττονται στο πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας για την πυρασφάλεια και πυροπροστασία.

3. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου διαρθρώνεται εσωτερικά στα εξής Τμήματα:

α. Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών β. Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου γ. Τμήμα Ερευνών και Δίωξης δ. Τμήμα Τήρησης Διαδικασιών και Διοικητικής Υποστήριξης.

4. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου στελεχώνεται από μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο επιλέγεται και μετατίθεται σε αυτή για τρία (3) έτη. Η θητεία αυτή μπορεί να παραταθεί για μια ακόμη φορά και για ίσο χρονικό διάστημα. Ως προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου ορίζεται ανώτατος αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος για τον οποίο δεν εφαρμόζονται οι ως άνω περιορισμοί.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και για λόγους μεταφοράς τεχνογνωσίας δύναται, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, να εκπαιδευτεί προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου από αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών.

5. Το προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου πρέπει να συγκεντρώνει τα ακόλουθα προσόντα:

α. Να διακρίνεται για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά του, το ήθος και τη διαγωγή του, την υπευθυνότητα και αποφασιστικότητά του.

β. Στις πέντε τελευταίες συνταχθείσες Εκθέσεις Ικανότητας να έχει βαθμολογηθεί με βαθμό τουλάχιστον εννέα (9) σε όλα τα ουσιαστικά προσόντα και να έχει κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων.

6. Από όσους διαθέτουν τα ανωτέρω προσόντα προτιμώνται ιδίως όσοι έχουν διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και σε ανακριτικά γραφεία, όσοι επιθυμούν να υπηρετήσουν στην Υπηρεσία αυτήν ύστερα από σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, καθώς και όσοι έχουν ειδικές γνώσεις στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλες εξειδικευμένες γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Υπηρεσίας.

7. Δεν επιτρέπεται να μετατεθεί ή να υπηρετεί στη Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου πυροσβεστικό προσωπικό, που:

α. Έχει τιμωρηθεί ή εκκρεμεί σε βάρος του πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα που επισύρει ανώτερη πειθαρχική ποινή.

β. Έχει τιμωρηθεί για παραπτώματα τα οποία, ενώ επισύρουν κατώτερη πειθαρχική ποινή, μαρτυρούν έλλειψη συνείδησης του υπηρεσιακού καθήκοντος και ακεραιότητας του χαρακτήρα.

γ. Κωλύεται επανειλημμένα στην εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του για λόγους υγείας.

δ. Είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου συνδικαλιστικής οργάνωσης πυροσβεστικών υπαλλήλων ή εκλεγμένος αντιπρόσωπος στη γενική συνέλευση ομοσπονδίας ή Συνομοσπονδίας αυτών.

ε. Έχει υπηρετήσει κατά την προηγούμενη τριετία ή υπηρετεί στο γραφείο του Αρχηγού ή των Υπαρχηγών του Πυροσβεστικού Σώματος.

στ. Έχει υπηρετήσει κατά την προηγούμενη τριετία ή υπηρετεί με οποιαδήποτε ιδιότητα, σε γραφεία μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και Γενικών και Ειδικών Γραμματέων ή είχε κατά την προηγούμενη τριετία κάποια από τις ιδιότητες αυτές.

ζ. Καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας μέσα στην επόμενη εξαετία από την ημερομηνία επιλογής του.

8. Η επιλογή του προσωπικού της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου γίνεται ως εξής:

α. Ο Διοικητής Υπηρεσίας ορίζεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.

β. Το πυροσβεστικό προσωπικό της ανωτέρω Υπηρεσίας επιλέγεται, τοποθετείται και μετατίθεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μετά από πρόταση του Διοικητή της Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Ελέγχου Π.Σ. και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού.

9. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 8 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για την ανανέωση της θητείας του πυροσβεστικού στην εν λόγω Υπηρεσία.

10. Οι Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου τίθενται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, υπό την εποπτεία του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Το προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου έχει καθήκον εχεμύθειας, η παραβίαση του οποίου τιμωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 252 και 253 του Π.Κ., επιφυλασσομένων των διατάξεων περί πειθαρχικής και αστικής ευθύνης του. Η διάπραξη από το προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου ποινικών ή πειθαρχικών παραβάσεων, που βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με την εκτέλεση των καθηκόντων του, συνιστά επιβαρυντική περίπτωση για την επιμέτρηση της ποινής. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών είναι το δικαστήριο της έδρας της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου που υπηρετούν.

Για τη βεβαίωση πειθαρχικών παραπτωμάτων του προσωπικού που υπηρετεί στη Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του οικείου πειθαρχικού δικαίου.

11. Στο προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου χορηγείται ειδική μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Η ανωτέρω ειδική αποζημίωση περικόπτεται αναλόγως σε περίπτωση απουσίας, πλην αυτής που οφείλεται σε λήψη κανονικής ή βραχείας άδειας.

12. Μετάθεση προσωπικού από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου μπορεί να γίνει και πριν από τη λήξη της θητείας του, μόνο με αίτησή του ή για σοβαρούς λόγους που αφορούν τη συμπεριφορά και την υπηρεσιακή του απόδοση και σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής του, χωρίς να εφαρμόζονται ως προς το χρόνο μετάθεσής του οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού μεταθέσεων.

13. Το προσωπικό της Διεύθυνσης, μετά τη λήξη της αρχικής θητείας του, μετατίθεται στην Υπηρεσία από την οποία προέρχεται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, ή σε οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία της ίδιας περιοχής μετάθεσης. Μετά τη λήξη της παράτασης της θητείας του το προσωπικό της Διεύθυνσης μετατίθεται, εφόσον επιθυμεί, σε Υπηρεσίες του τόπου συμφερόντων του, έστω και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση.

14. Στο προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου χορηγείται ειδικό δελτίο ταυτότητας, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

15. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης, διάρθρωσης, στελέχωσης και λειτουργίας της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου, τα ειδικότερα καθήκοντα των οργάνων της, η συνεργασία της με τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και η υποχρεωτική συνδρομή της από τους λοιπούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια

Άρθρο 71. Υπηρεσία Πλωτών Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος

1. Συνιστάται στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως Κεντρική Ειδική Υπηρεσία αυτού, Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.), η οποία έχει ως αποστολή την υποστήριξη και ενίσχυση των Υπηρεσιών του, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων Π.Σ. ανήκει στον Κλάδο Επιχειρήσεων και υπάγεται στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας, το διοικητικό της επίπεδο, η έδρα, οι επιμέρους αρμοδιότητες και η οργανική δύναμη της ως άνω Υπηρεσίας καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης.

2. Στην αποστολή της ανωτέρω Υπηρεσίας ανήκουν ιδίως:

α. Η συμβολή στο έργο της πολιτικής άμυνας της χώρας, καθώς και στο έργο των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας ή άλλων Κρατικών Υπηρεσιών, σε σοβαρές και επείγουσες περιπτώσεις, μετά από σχετικό αίτημα των αρμόδιων αρχών και έγκριση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

β. Η συμβολή στη διάσωση θυμάτων σεισμών και ατυχημάτων, στην αναζήτηση εξαφανισμένων προσώπων και τη μεταφορά τραυματιών από τις αιτίες αυτές.

γ. Η μεταφορά πυροσβεστικών υπαλλήλων για ανάληψη επείγουσας και σοβαρής πυροσβεστικής επιχείρησης, καθώς και πολιτών που μπορούν να συμβάλουν στην επιτυχή διεξαγωγή της. Η μεταφορά κυβερνητικών αξιωματούχων, ανώτατων κρατικών λειτουργών και αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους.

3. Πλωτά μέσα άλλης δημόσιας ή ιδιωτικής Υπηρεσίας ή φορέων που συμμετέχουν στην κατά την προηγούμενη παράγραφο αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος τίθενται υπό τις εντολές του επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων.

4. Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων Π.Σ. έχει ως αρμοδιότητα κάθε θέμα που αφορά τα πλωτά μέσα του Π.Σ., εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από ειδική διάταξη του παρόντος.

5. Με κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων, που εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται ειδικότερα θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας αυτής, εκπαίδευσης του προσωπικού της, τα χρησιμοποιούμενα μέσα, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης της Υπηρεσίας.

6. Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων στελεχώνεται από μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.

Οι ειδικότητες του προσωπικού αυτού καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Με όμοιο διάταγμα καθορίζονται τα προσόντα του προσωπικού της ως άνω υπηρεσίας, καθώς και η διαδικασία, τα αρμόδια όργανα, ο τρόπος επιλογής του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

7. Η ανωτέρω Υπηρεσία δύναται να στελεχώνεται, εφόσον συντρέχουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες και από ιδιώτες πλοηγούς κυβερνήτες και μηχανικούς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα προσόντα του προσωπικού αυτού, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής του, τα αρμόδια όργανα, ο ανώτατος χρόνος απασχόλησής του και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι αποδοχές του ως άνω προσωπικού καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Άρθρο 72. Διοίκηση – Βαθμοί Διοικούντων

Το άρθρο 6 του ν. 3511/2006 (Α” 258) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6 Διοίκηση – Βαθμοί Διοικούντων

1. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος φέρει το βαθμό του Αντιστράτηγου, ασκεί τη Διοίκηση του Σώματος και είναι υπεύθυνος έναντι του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο Αρχηγός επιλέγεται και αποστρατεύεται με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.), ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Η κρίση για αποστρατεία του Αρχηγού μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, ύστερα από σχετική πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο ΚΥ.Σ.Ε.Α.. Με την ίδια απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. μπορεί στον Αρχηγό που αποστρατεύεται να απονέμεται ο βαθμός του Στρατηγού εν αποστρατεία.

2. Ο Υπαρχηγός Υποστήριξης και ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων φέρουν το βαθμό του Αντιστράτηγου και είναι άμεσοι βοηθοί του Αρχηγού. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αρχηγού, τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος εκ των δύο.

3. Ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων επικουρούνται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους από τρεις Συντονιστές Επιχειρήσεων.

4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων τον αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο κατά περίπτωση αρμόδιος Συντονιστής Επιχειρήσεων και τον Υπαρχηγό Υποστήριξης ο Συντονιστής Υποστήριξης.

5. Οι Συντονιστές Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι φέρουν το βαθμό του Υποστράτηγου, είναι τρεις, επικουρούν τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων και καθοδηγούν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν το έργο των Υπηρεσιών του Σώματος, που υπάγονται στην τοπική τους αρμοδιότητα και εδρεύουν στην Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά. Με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. ορίζεται η τοπική αρμοδιότητα των Συντονιστών Επιχειρήσεων. Ειδικότερα, για τις Υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους, έχουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3 του π.δ. 311/2003 (Α” 263) καθήκοντα. Τις εκθέσεις ικανότητας των Συντονιστών Επιχειρήσεων συντάσσει ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων και επ’ αυτών γνωματεύει ο Αρχηγός.

6. Ο Συντονιστής Υποστήριξης φέρει το βαθμό του Υποστρατήγου και επικουρεί τον Υπαρχηγό Υποστήριξης. Η τοποθέτηση του Συντονιστή Υποστήριξης γίνεται με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ..

7. Διοικητής των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων τοποθετείται Αρχιπύραρχος Γενικών Καθηκόντων.

8. Η Διοίκηση του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων ανατίθεται σε Υποστράτηγο, ο οποίος έχει και την επιχειρησιακή διοίκηση των διατεθειμένων Εναέριων Μέσων, υπό την εποπτεία του Αρχηγού.

9. Στο Συντονιστικό-Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος (199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.), καθώς και στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας προΐστανται Αρχιπύραρχοι Γενικών Καθηκόντων.

10. Η Διοίκηση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ανατίθεται σε Αρχιπύραρχο Γενικών Καθηκόντων και της Σχολής Ανθυποπυραγών σε Πύραρχο Γενικών Καθηκόντων.

11. Η Διοίκηση της 1ης και της 2ης Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) ανατίθεται σε Αρχιπύραρχο Γενικών Καθηκόντων.

12. Η Διοίκηση των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος ανατίθεται σε Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων, πλην των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών, της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων και της Υγειονομικής Υπηρεσίας, στις οποίες προΐστανται Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων των οικείων Κλάδων.

13. Στις Διευθύνσεις του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος δύνανται να προΐστανται Αρχιπύραρχοι Γενικών Καθηκόντων. Ειδικώς, στη Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δύναται να προΐσταται Αξιωματικός Ειδικών Καθηκόντων.

14. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος μπορεί με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων, τον Υπαρχηγό Υποστήριξης, στους Συντονιστές Επιχειρήσεων, στον Συντονιστή Υποστήριξης, στους Διοικητές των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων και στους Διοικητές ή Προϊσταμένους των Ειδικών Υπηρεσιών ορισμένες αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που του μεταβίβασε με απόφασή του ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, μπορεί, με όμοια απόφαση, να εξουσιοδοτεί τα πιο πάνω όργανα να υπογράφουν «Με εντολή του» πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς του.»

Άρθρο 73. Ζητήματα εναρμόνισης διατάξεων του π.δ. 305/1992 στη νέα διάρθρωση του Π.Σ.

1. Όπου στις διατάξεις του π.δ. 305/1992 (Α” 152), με την εξαίρεση του άρθρου 27, και οπουδήποτε αλλού στη νομοθεσία που αφορά στο Πυροσβεστικό Σώμα, αναφέρεται η λέξη «Υπαρχηγός» νοείται εφεξής η λέξη «Υπαρχηγοί».

2. Πρόεδρος στο Κατώτερο Συμβούλιο Π.Σ. του άρθρου 27 του π.δ. 305/1992 είναι ο νεότερος των Υπαρχηγών και στο Ανώτερο Συμβούλιο συμμετέχει ο αρχαιότερος από αυτούς.

3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία για το Πυροσβεστικό Σώμα αναφέρεται ως συντάκτης ή γνωματεύων για τις Εκθέσεις Ικανότητας «ο Υπαρχηγός», η αρμοδιότητα αυτή ασκείται στο εξής ως ακολούθως:

α. Ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων συντάσσει τις εκθέσεις ικανότητας των Συντονιστών Επιχειρήσεων, των Διοικητών των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.), του Διοικητή του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.), του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, του Διοικητή της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.) και του Διοικητή της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.) και γνωματεύει στις εκθέσεις ικανότητας των Διοικητών των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων (ΠΕ. ΠΥ.Δ.).

β. Ο Υπαρχηγός Υποστήριξης συντάσσει τις εκθέσεις ικανότητας του Συντονιστή Υποστήριξης, του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, του Διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας Π.Σ., του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και του Προϊσταμένου του Πυροσβεστικού Συνεργείου Αθηνών και γνωματεύει στις Εκθέσεις Ικανότητας των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων του Επιτελείου Π.Σ. και του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας, του Υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Επικεφαλής των Γραφείων του Αρχηγού, των Υπαρχηγών και των Υπασπιστών αυτών.

4. Ο Αρχηγός συντάσσει την Έκθεση Ικανότητας του Διευθυντή Επιθεώρησης και Ελέγχου.

5. Οι Συντονιστές Επιχειρήσεων συντάσσουν τις Εκθέσεις Ικανότητας των Διοικητών των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους και γνωματεύουν στις Εκθέσεις Ικανότητας των Διοικητών των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) και των Υποδιοικητών των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών.

6. Ο Συντονιστής Υποστήριξης συντάσσει τις Εκθέσεις Ικανότητας των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων του Επιτελείου και του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας.

7. Αξιωματικοί εν αποστρατεία που επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία σε εκτέλεση απόφασης διοικητικού δικαστηρίου επί αιτήσεως αναστολής που αφορά στην κρίση τους ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες», τίθενται προσωρινά στη διάθεση της Υπηρεσίας σε προσωποπαγή θέση μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο.

8. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3243/2004 (Α” 103) καταργείται

Άρθρο 74. Υπηρεσιακά θέματα και οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού

1. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος μπορεί να καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος άσκησης των πυροσβεστικών καθηκόντων των αθλητών που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα, οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία χαρακτηρισμού και αποχαρακτηρισμού τους ως αθλητών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Πυροσβεστικοί υπάλληλοι ολυμπιονίκες και διακριθέντες αθλητές που έχουν διορισθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα με τις ευεργετικές διατάξεις του ν. 2725/1999 (Α” 121) και άλλων ομοίων συναφών διατάξεων υπηρετούν στο Τμήμα Επικοινωνίας, Αθλητισμού και Εκδόσεων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, για την προαγωγή και την προβολή του πυροσβεστικού αθλητισμού. Το ως άνω προσωπικό δύναται να διατίθεται σε Υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς αυτών, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ο.Τ.Α. α” και β” βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών για το σχεδιασμό και την υποστήριξη της υλοποίησης αθλητικών προγραμμάτων και δράσεων αρμοδιότητάς τους που εξυπηρετούν κοινωφελείς σκοπούς και ενισχύουν το εθελοντικό πνεύμα. Η διάθεση πραγματοποιείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από αίτημα του ενδιαφερόμενου φορέα και γνώμη του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος. Η διάρκεια της διάθεσης είναι έως τρία έτη, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης για μία μόνο φορά με την ίδια ως άνω διαδικασία.

3. Οι Αντιστράτηγοι Γενικών Καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος και οι Υποστράτηγοι Ειδικών Καθηκόντων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3511/2006, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (Α” 63), μειώνονται κατά έναν. Οι θέσεις του προηγούμενου εδαφίου μεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στο βαθμού του Αρχιπυράρχου.

4. α) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μπορούν να μεταφέρονται οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού του ιδίου βαθμού από την κατηγορία των Ειδικών Καθηκόντων στην κατηγορία των Γενικών Καθηκόντων και αντιστρόφως και να κατανέμονται ανά ειδικότητα.

β) Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3511/2006, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

«Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων στο βαθμό του Αρχιπυράρχου, μία (1) θέση Διοικητικού, μία (1) θέση Πλοηγού Κυβερνήτη, μία (1) θέση Πλοηγού Μηχανικού και μία (1) θέση προσωπικού Πληροφορικής και Επικοινωνιών μεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στο βαθμό του Πυράρχου.

Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Διοικητικών στο βαθμό του Πυράρχου, δύο (2) μεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων και μία (1) στην κατηγορία ειδικών καθηκόντων Χειριστών Αεροσκαφών, στον ίδιο βαθμό.

Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Διοικητικών, δύο (2) θέσεις Πυράρχων και πέντε (5) θέσεις Αντιπυράρχων μεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στο βαθμό του Αντιπυράρχου.

Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Διοικητικών, δύο (2) θέσεις Αντιπυράρχου και οκτώ (8) θέσεις Επιπυραγών, μεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στο βαθμό του Επιπυραγού.

Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Διοικητικών στο βαθμό του Πυραγού, τρεις (3) θέσεις μεταφέρονται στην κατηγορία των Γενικών Καθηκόντων στον ίδιο βαθμό, μία (1) στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητα Υγειονομικού στον ίδιο βαθμό και μία (1) στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Τεχνικοί Αεροσκαφών στον ίδιο βαθμό.

Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων στο βαθμό του Πυραγού μεταφέρονται: α) δώδεκα (12) θέσεις Πλοηγών Κυβερνητών στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στον ίδιο βαθμό και β) τρεις (3) θέσεις Τεχνικών, στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Χειριστών Αεροσκαφών, στον ίδιο βαθμό.

Εκ των υπαρχουσών θέσεων ειδικών καθηκόντων ειδικότητας Πλοηγού Μηχανικού στο βαθμό του Πυραγού, πέντε (5) θέσεις μεταφέρονται στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας Υγειονομικού στον ίδιο βαθμό και πέντε (5) στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων.

Εκ των υπαρχουσών θέσεων Γενικών Καθηκόντων Υποπυραγών-Ανθυποπυραγών μεταφέρονται: α) έξι (6) θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Χειριστών Αεροσκαφών, στον ίδιο βαθμό, β) εννέα (9) θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Τεχνικών Αεροσκαφών στον ίδιο βαθμό, γ) δεκατέσσερις (14) θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον ίδιο βαθμό, δ) δέκα (10) θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων Χειριστών Αεροσκαφών σε βαθμό Πυρονόμων-Αρχιπυροσβεστών -Υπαρχιπυροσβεστών-Πυροσβεστών και ε) δέκα (10) θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων Τεχνικών Αεροσκαφών σε βαθμό Πυρονόμων-Αρχιπυροσβεστών -Υπαρχιπυροσβεστών-Πυροσβεστών.

Εκ των υπαρχουσών θέσεων της κατηγορίας Γενικών Καθηκόντων, δεκατέσσερις (14) θέσεις Πυρονόμων (παραγωγικής σχολής) μεταφέρονται στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητα Τεχνικοί, στον ίδιο βαθμό.

Εκ των υπαρχουσών θέσεων της κατηγορίας Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας Τεχνικών, τριανταπέντε (35) θέσεις Αρχιπυροσβεστών-Υπαρχιπυροσβεστών-Πυροσβεστών μεταφέρονται σε αντίστοιχες θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας Διοικητικών, στον ίδιο βαθμό.

Το σύνολο της οργανικής δύναμης του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος δεν θίγεται από τις ανωτέρω μεταφορές και ανέρχεται σε 12.942 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται σε 12.464 θέσεις Γενικών Καθηκόντων και, εκ των Ειδικών Καθηκόντων, σε 79 θέσεις στην ειδικότητα Διοικητικών, 111 στην ειδικότητα Τεχνικών, 26 στην ειδικότητα Υγειονομικών, 46 στην ειδικότητα Πλοηγών-Κυβερνητών, 131 στην ειδικότητα Πλοηγών-Μηχανικών, 45 στην ειδικότητα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 20 στην ειδικότητα Χειριστών Αεροσκαφών και 20 στην ειδικότητα Τεχνικών Αεροσκαφών.»

5. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3511/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μπορεί να συστήνονται ή να καταργούνται οργανικές θέσεις των κατηγοριών και ειδικοτήτων του πυροσβεστικού προσωπικού, και κατά τροποποίηση του παρόντος, να κατανέμονται οργανικές θέσεις κατά βαθμό, καθώς και μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών, να συστήνονται και να καταργούνται ειδικότητες, να καθορίζεται η συνολική οργανική δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος και να ρυθμίζεται κάθε άλλο συναφές ζήτημα.»

6.α. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3511/2006, ο αριθμός 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «6. Το προσωπικό Πληροφορικής και Επικοινωνιών:». Μετά τον αριθμό 6 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«7. Οι Χειριστές και 8. Οι Μηχανικοί-Τεχνικοί εναερίων μέσων».

β. Η παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 2800/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«6. Η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων στελεχώνεται από μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο διακρίνεται σε: α) Ειδικών Καθηκόντων ιπτάμενο προσωπικό, στο οποίο ανήκουν οι χειριστές και οι μηχανικοί-τεχνικοί εναερίων μέσων, και β) προσωπικό διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης. Οι ειδικότητες του προσωπικού αυτού καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Η οργανική δύναμη του ανωτέρω προσωπικού ανέρχεται σε είκοσι (20) χειριστές (έναν (1) Πύραρχο, εννέα (9) Αντιπύραρχους-Επιπυραγούς -Πυραγούς – Υποπυραγούς- Ανθυποπυραγούς, δέκα (10) Πυρονόμους-Αρχιπυροσβέστες – Υπαρχιπυροσβέστες-Πυροσβέστες) και είκοσι (20) μηχανικούς-τεχνικούς εναερίων μέσων, (δέκα (10) Αντιπύραρχους – Επιπυραγούς – Πυραγούς-Υποπυραγούς – Ανθυποπυραγούς, δέκα (10) Πυρονόμους – Αρχιπυροσβέστες-Υπαρχιπυροσβέστες – Πυροσβέστες), δύναται δε να αναπροσαρμόζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στο ειδικών καθηκόντων προσωπικό του κλάδου μηχανικών-τεχνικών εναερίων μέσων δύναται να μετατάσσεται, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, πυροσβεστικό προσωπικό Γενικών Καθηκόντων που έχει λάβει κατάλληλη εκπαίδευση στους τομείς του συντονισμού πυρκαγιών και του χειρισμού ειδικού εξοπλισμού (βαρούλκου διάσωσης, κάδου πυρόσβεσης, FLIR), υπό τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προεδρικό αυτό διάταγμα και να χαρακτηρίζεται ως ιπτάμενο.»

γ. Η παρ. 8 του άρθρου 25 του ν. 2800/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«8. Για την υγειονομική εξέταση του ιπτάμενου προσωπικού της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων, προς διαπίστωση της πτητικής του καταλληλότητας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη χορήγηση πιστοποιητικών υγείας Α” και Β” κατηγορίας στο αντίστοιχο προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας.»

δ. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του π.δ. 177/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για την εκτέλεση της αποστολής της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων τοποθετείται το ακόλουθο προσωπικό: α. Ένας Ανώτερος Αξιωματικός (χειριστής) ως Διοικητής,

β. Δεκαεννέα (19) χειριστές, γ. Είκοσι (20) μηχανικοί-τεχνικοί εναερίων μέσων. Τουλάχιστον δέκα (10) πυροσβεστικοί υπάλληλοι Γενικών Καθηκόντων για τη στελέχωση του τμήματος Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης (διασώστες, συνοδοί κατά τη μεταφορά πεζοπόρων τμημάτων-επιβα-τών κ.λπ.).»

7. Μετά την παρ. 12 του άρθρου 25 του ν. 2800/2000 (Α” 41) προστίθενται παράγραφοι 13 και 14 ως ακολούθως: «13. Με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. μπορεί στα εναέρια μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος να ορίζεται προσωπικό προερχόμενο από άλλους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού ως μέλος πληρώματος, χειριστής, τεχνικός ή λοιπό πιστοποιημένο προσωπικό κατόπιν σχετικής συμφωνίας μεταξύ του φορέα προέλευσης του ως άνω προσωπικού και του Επιτελείου του Πυροσβεστικού Σώματος. Με την ως άνω συμφωνία ρυθμίζονται όλα τα ζητήματα επιχειρησιακής εμπλοκής, διοικητικής υποστήριξης, αποζημίωσης, ασφάλισης του προσωπικού και των εναερίων μέσων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

14. Με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δύνανται να συγχωνεύονται οι Υπηρεσίες Εναερίων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος σε ενιαία Υπηρεσία Εναερίων Μέσων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα, το οποίο προτείνεται και από τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, δύνανται να συγχωνεύονται στην ως άνω ενιαία Υπηρεσία Υπηρεσίες, Μονάδες, Σμήνη και κάθε είδους δομές εναερίων μέσων άλλων Υπουργείων. Με τα ίδια ως άνω προεδρικά διατάγματα ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα των ως άνω συγχωνεύσεων, θέματα εποπτείας της ενιαίας Υπηρεσίας, ορίζονται οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας αυτής, η στελέχωσή της από ένστολο και πολιτικό προσωπικό, καθώς και κάθε άλλο οργανωτικό και λειτουργικό ζήτημα. Με Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ειδικότερα θέματα εσωτερικής διάρθρωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Υπηρεσίας αυτής, κοινής εκπαίδευσης του προσωπικού της, τα χρησιμοποιούμενα μέσα, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης της Υπηρεσίας.»

Άρθρο 75. Ανασυγκρότηση Συμβουλίων Πυροσβεστικού Σώματος

Το άρθρο 7 του ν. 3511/2006 (Α” 258) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7 Σύσταση Συμβουλίων

1. Στο Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώματος συνιστώνται και λειτουργούν τα εξής Συμβούλια:

α. Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και β. Το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων.

2. Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού συγκροτείται από:

α. Τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, ως Πρόεδρο. β. Τον Υπαρχηγό Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος.

γ. Τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος.

δ. Τον Συντονιστή Υποστήριξης. ε. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας και

στ. Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) και της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Π.Σ.), ως μέλη.

ζ. Έναν εκπρόσωπο των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, προερχόμενο από τη συνδικαλιστική εκείνη οργάνωση, η οποία αναγνωρίζεται ως πλέον αντιπροσωπευτική από τη Γ.Σ.Ε.Ε..

Στο Συμβούλιο συμμετέχουν, κατά περίπτωση, και Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων του Επιτελείου.

3. Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Εγκρίνει το πενταετές Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Λειτουργίας (Σ.Ε.Π.Α.Λ.) του Π.Σ., λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τους διατιθέμενους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους του Σώματος. Το Σ.Ε.Π.Α.Λ. αναθεωρείται κάθε έτος και εγκρίνεται από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του προς έγκριση από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας.

β. Σχεδιάζει την οργανωτική δομή του Πυροσβεστικού Σώματος κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές απαιτήσεις και να προσαρμόζεται στις αναγκαίες τεχνολογικές εξελίξεις, που συντελούν στην εκπλήρωση της αποστολής του.

γ. Καθορίζει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του Σώματος.

δ. Σχεδιάζει μέτρα για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών.

ε. Αναλύει την πορεία της εγκληματικότητας, αναφορικά με τους εμπρησμούς και σχεδιάζει μέτρα πρόληψης και καταστολής της.

στ. Γνωμοδοτεί για θέματα αναδιοργάνωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, για την ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό ή κατάργηση των Υπηρεσιών του, καθώς επίσης και για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με τη λειτουργία των Υπηρεσιών του.

ζ. Ιεραρχεί τις υφιστάμενες ανάγκες σε προσωπικό, εξοπλισμό και μέσα.

η. Μελετά τα θέματα προσλήψεων, υπηρεσιακής εξέλιξης, καταστάσεων και αμοιβών όλων των κατηγοριών προσωπικού του Σώματος και προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή τους.

θ. Σχεδιάζει τα συστήματα διοίκησης, εκπαίδευσης και πειθαρχίας του προσωπικού.

ι. Παρέχει κατευθύνσεις για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και του εξοπλιστικού προγράμματος του Πυροσβεστικού Σώματος.

4. Το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων συγκροτείται από:

α. Τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, ως Πρόεδρο. β. Τον Υπαρχηγό Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος.

γ. Τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος.

δ. Τον Συντονιστή Υποστήριξης. ε. Τους Συντονιστές Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος.

στ. Τον Διοικητή του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων. ζ. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και η. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Εφαρμογών της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, ως μέλη.

Στο Συμβούλιο προσκαλούνται, κατά περίπτωση, στελέχη, του Σώματος ή στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, ενώ μπορεί να προσκαλούνται υπηρεσιακοί παράγοντες ως εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων, Δημόσιων Υπηρεσιών και Αρχών, καθώς και εκπρόσωποι ιδιωτικών Φορέων, εμπειρογνώμονες ή Ειδικοί Επιστήμονες και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

5. Το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων έχει ως αρμοδιότητα την παροχή κατευθύνσεων για την επιχειρησιακή τακτική που επιβάλλεται να ακολουθήσουν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών συμβάντων, που μπορούν να κλονίσουν το αίσθημα ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου, καθώς και θεμάτων που αφορούν την αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών.

6. Ο Πρόεδρος και τα μέλη των Συμβουλίων αναπληρώνονται, σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματος από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Τα Συμβούλια συγκαλούνται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη.

Καθήκοντα γραμματέα των Συμβουλίων εκτελεί Ανώτερος Αξιωματικός του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος και η γραμματειακή τους υποστήριξη παρέχεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, Διεύθυνση αυτού. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο και είναι απόρρητα. Στις Υπηρεσίες κοινοποιούνται μόνον οι αποφάσεις των Συμβουλίων, προκειμένου να εκτελεστούν.»

Άρθρο 76. Υπαρχηγός Επιχειρήσεων

Ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τη διέπουσα το Σώμα νομοθεσία, επικουρούμενος από τους Συντονιστές Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μεταξύ άλλων:

α. Είναι υπεύθυνος απέναντι στον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος για τα θέματα επιχειρησιακής ετοιμότητας και δράσης των Υπηρεσιών του Σώματος, όπως πυρόσβεση, διάσωση και παροχή βοηθείας, καθώς και για την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού στις πυροσβεστικές επιχειρήσεις.

β. Ενημερώνει τον Αρχηγό για τη λειτουργία και απόδοση των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, καθώς και για το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και εκπαίδευσης του προσωπικού τους και εισηγείται σε αυτόν μεθόδους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του πυροσβεστικού έργου και του επιπέδου εκπαίδευσης του πυροσβεστικού προσωπικού και προτείνει την εξασφάλιση των απαιτούμενων μέσων υποστήριξής τους.

γ. Μελετά τα στατιστικά στοιχεία και τις εκθέσεις που υποβάλλονται στο Επιτελείο σχετικά με τη δράση των Υπηρεσιών και επιβλέπει την εξαγωγή των απαραίτητων συμπερασμάτων.

δ. Με εντολή του Αρχηγού επιθεωρεί τις Υπηρεσίες του Σώματος για να διαπιστώσει το βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας και εκπαίδευσης του προσωπικού κάθε Υπηρεσίας, τις σχέσεις με τις τοπικές αρχές και γενικότερα ό,τι έχει σχέση με το παρεχόμενο πυροσβεστικό έργο.

ε. Παρακολουθεί και προσυπογράφει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία που έχει σχέση με τις αρμοδιότητές του και εισηγείται στον Αρχηγό για τη λήψη αποφάσεων στα θέματα αυτά.

στ. Ενημερώνεται για όλα τα υπηρεσιακά θέματα από τα αρμόδια όργανα και ειδικότερα για τα ζητήματα που έχουν σχέση ή διευκολύνουν την εκτέλεση των καθηκόντων του.

ζ. Υπογράφει κατ’ «Εντολή Υπουργού» ή «Εντολή Αρχηγού» αποφάσεις, έγγραφα, εντολές και άλλες πράξεις που έχουν μεταβιβασθεί σε αυτόν με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή του Αρχηγού Π.Σ. αντιστοίχως.

η. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του παρέχεται από τις διατάξεις του παρόντος ή του ανατίθεται με Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Άρθρο 77. Υπαρχηγός Υποστήριξης

Ο Υπαρχηγός Υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται για αυτόν από τον παρόντα νόμο και από τη διέπουσα το Σώμα νομοθεσία.

Μεταξύ άλλων:

α. Είναι υπεύθυνος απέναντι στον Αρχηγό Π.Σ. για τα θέματα διοικητικής υποστήριξης των Υπηρεσιών του Σώματος, εισηγείται τρόπους βελτίωσής της και μεριμνά για την εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών μέσων και υποδομών.

β. Με εντολή του Αρχηγού Π.Σ. επιθεωρεί τις Υπηρεσίες του Σώματος για θέματα αρμοδιότητάς του.

γ. Είναι υπεύθυνος για την παρεχόμενη από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εκπαίδευση στους σπουδαστές της και εισηγείται στον Αρχηγό κάθε αναγκαίο μέτρο για τη βελτίωσή της.

δ. Παρακολουθεί το επίπεδο πειθαρχίας του πυροσβεστικού προσωπικού και εισηγείται στον Αρχηγό τη λήψη και επιβολή μέτρων για τη βελτίωσή της.

ε. Παρακολουθεί και προσυπογράφει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία που έχει σχέση με τις αρμοδιότητές του και εισηγείται στον Αρχηγό τη λήψη αποφάσεων στα θέματα αυτά.

στ. Ενημερώνεται για όλα τα υπηρεσιακά θέματα από τα αρμόδια όργανα και ειδικότερα για τα ζητήματα που έχουν σχέση ή διευκολύνουν την εκτέλεση των καθηκόντων του.

ζ. Υπογράφει κατ’ «Εντολή Υπουργού» ή «Εντολή Αρχηγού» αποφάσεις, έγγραφα, εντολές και άλλες πράξεις που έχουν μεταβιβασθεί σε αυτόν με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή του Αρχηγού Π.Σ. αντιστοίχως.

η. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του παρέχεται με τις διατάξεις του παρόντος ή του ανατίθεται με Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Άρθρο 78. Γραφεία Αρχηγού και Υπαρχηγών Πυροσβεστικού Σώματος

1.α. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος υποστηρίζεται στο έργο του από το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού (Ε.Γ.Α.). Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού Π.Σ. έχει ως αποστολή την υποστήριξη του Αρχηγού στην εκπλήρωση των καθηκόντων του και ιδίως αναφορικά με τη συνολική λειτουργία και δραστηριότητα των Κλάδων, του Επιτελείου αλλά και επιμέρους Υπηρεσιών και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις και εισηγήσεις στον Αρχηγό. Επίσης το Ε.Γ.Α. είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του Αρχηγού και την εξασφάλιση της επικοινωνίας του με τις διάφορες αρχές, Υπηρεσίες και ιδιώτες, την έγκαιρη έκδοση των ημερήσιων διαταγών του Αρχηγού, τη διαβίβαση των εντολών και οδηγιών του προς τις Υπηρεσίες του Π.Σ., την τήρηση του απόρρητου πρωτοκόλλου του Αρχηγού, τη μέριμνα για την ανταπόκριση στις εθιμοτυπικές του υποχρεώσεις και γενικά για τη διεκπεραίωση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του ανατίθεται από τον Αρχηγό.

β. Το Ε.Γ.Α. λειτουργεί σε επίπεδο γραφείου. Ως προϊστάμενος του Ε.Γ.Α. τοποθετείται, με απόφαση του Αρχηγού, ένας από τους υπηρετούντες στο Επιτελείο αξιωματικός γενικών καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Υπασπιστή του Αρχηγού. Τον Υπασπιστή απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει προσωρινά ένας από τους υπηρετούντες στο Επιτελείο Αξιωματικούς, που ορίζεται με διαταγή του Αρχηγού.

γ. Το Ε.Γ.Α. στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του συνεργάζεται με το Επιτελείο, τους Κλάδους και τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, χωρίς να υποκαθιστά τη λειτουργία τους ή να παρεμβαίνει στο επιτελικό και επιχειρησιακό τους έργο.

2.α. Οι Υπαρχηγοί του Π.Σ. υποστηρίζονται στο έργο τους από αντίστοιχα Γραφεία. Το Γραφείο του Υπαρχηγού Επιχειρήσεων και το Γραφείο του Υπαρχηγού Υποστήριξης εξασφαλίζουν τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των Υπαρχηγών και την επικοινωνία τους με τις Υπηρεσίες και τους πολίτες.

β. Σε καθένα από τα Γραφεία αυτά προΐσταται Υπασπιστής, ο οποίος ορίζεται με διαταγή του Αρχηγού, ύστερα από πρότασή του οικείου Υπαρχηγού μεταξύ των αξιωματικών γενικών καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος.

γ. Ο Υπασπιστής διεκπεραιώνει την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Υπαρχηγού, τηρεί αυτόν ενήμερο για τις γενόμενες προσκλήσεις και τον συνοδεύει, όταν διαταχθεί, στις επίσημες τελετές και λοιπές εκδηλώσεις. Ο Υπασπιστής φροντίζει, επίσης, για την έγκαιρη έκδοση των Ημερήσιων Διαταγών του Υπαρχηγού. Προγραμματίζει τις παρουσιάσεις των πυροσβεστικών υπαλλήλων και τις επισκέψεις των ιδιωτών στον Υπαρχηγό και διαβιβάζει ειδικές εντολές και οδηγίες του προς τις Υπηρεσίες.

δ. Τον Υπασπιστή απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει προσωρινά ένας από τους υπηρετούντες στο Επιτελείο Αξιωματικούς που ορίζεται με διαταγή του Υπαρχηγού

Άρθρο 79. Υπαγόμενα στον Συντονιστή Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος Γραφεία

1. Ο Συντονιστής Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος υποστηρίζεται στο έργο του από οικείο Γραφείο, το οποίο εξασφαλίζει τη γραμματειακή εξυπηρέτησή του και την επικοινωνία του με τις Υπηρεσίες και τους πολίτες. Του Γραφείου αυτού προΐσταται Υπασπιστής, ο οποίος ορίζεται με διαταγή του Αρχηγού, ύστερα από πρόταση του Συντονιστή μεταξύ των αξιωματικών γενικών καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος.

2. Στον Συντονιστή Υποστήριξης υπάγονται τα εξής επιμέρους Γραφεία:

α. Γραμματείας

β. Διαχείρισης Υλικού

γ. Κίνησης

δ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

3. Το Γραφείο Γραμματείας έχει ως αρμοδιότητα τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του Συντονιστή Υποστήριξης και γενικότερα του προσωπικού του Επιτελείου. Προϊστάμενος αυτού ορίζεται, με απόφαση του Συντονιστή Υποστήριξης, Αξιωματικός που υπηρετεί σε αυτό. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Γραμματείας έχει τα εξής ειδικότερα καθήκοντα:

α. Μεριμνά για την υλοποίηση των εντολών που του απευθύνει ο Προϊστάμενος Επιτελείου και ενημερώνει αυτόν, σχετικά με την πορεία τους.

β. Μεριμνά για την κοινοποίηση στο προσωπικό του Επιτελείου, των διαταγών και λοιπών εγγράφων που το αφορούν.

γ. Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα των γραφείων και των λοιπών χώρων του Επιτελείου επιβλέποντας για το σκοπό αυτόν το προσωπικό καθαριότητας.

δ. Τηρεί τα απαραίτητα Βιβλία και διατηρεί πάντα ενημερωμένο πίνακα, με όλο το προσωπικό του Επιτελείου, στον οποίο φαίνεται η υπηρεσία που εκτελεί, η διεύθυνση κατοικίας του, τα τηλέφωνά του και όποια άλλα στοιχεία κρίνονται απαραίτητα.

ε. Διεξάγει όλη την αλληλογραφία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και αφορά το προσωπικό του Επιτελείου.

στ. Μεριμνά για την τήρηση του αρχείου του Επιτελείου με βάση τον Κανονισμό Αλληλογραφίας και το θεματολόγιο και την τοποθέτηση των πρωτοτύπων εγγράφων κατά χρονολογική σειρά στους φακέλους.

ζ. Φροντίζει για την περιοδική και την, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους διαταγές, εκκαθάριση του αρχείου του Επιτελείου.

4. Το Γραφείο Διαχείρισης Υλικού είναι αρμόδιο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Επιτελείου σε υλικά και μέσα. Προϊστάμενος του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού ορίζεται με απόφαση του Συντονιστή Υποστήριξης σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Σ. που υπηρετεί στο Επιτελείο. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου έχει τα καθήκοντα που ορίζονται για αυτόν από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος και τις σχετικές διαταγές του Επιτελείου.

5. Το Γραφείο Κίνησης μεριμνά για την καλή κατάσταση των υπηρεσιακών οχημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος και των υπαγομένων σε αυτό Ειδικών Υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αντίστοιχο Τμήμα ή Γραφείο, καθώς και για την εκπαίδευση και καταλληλότητα των οδηγών. Ως Προϊστάμενος του Γραφείου Κίνησης ορίζεται, με απόφαση του Συντονιστή Υποστήριξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός που υπηρετεί στο Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώματος. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου έχει τα καθήκοντα που ορίζονται για αυτόν από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος και τις σχετικές διαταγές του Επιτελείου.

6. Το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου είναι αρμόδιο για τα θέματα κοινοβουλευτικού ελέγχου του Πυροσβεστικού Σώματος και της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας. Προϊστάμενος του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ορίζεται με απόφαση του Συντονιστή Υποστήριξης σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, Αξιωματικός που υπηρετεί στο Επιτελείο Π.Σ.. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου έχει τα καθήκοντα που ορίζονται για αυτόν από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος και τις σχετικές διαταγές του Επιτελείου. Το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου στελεχώνεται και από προσωπικό της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας ή άλλου φορέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Άρθρο 80. Διευθυντές Διευθύνσεων Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος

1. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων είναι άμεσοι συνεργάτες και βοηθοί του Υπαρχηγού Υποστήριξης, τίθενται υπό τον Συντονιστή Υποστήριξης και έχουν τις ακόλουθες κυρίως αρμοδιότητες:

α. Διευθύνουν την εκτέλεση των εργασιών της Διεύθυνσής τους και προγραμματίζουν, οργανώνουν και ελέγχουν τις εργασίες του προσωπικού τους.

β. Εισηγούνται και προκαλούν τις αποφάσεις της ηγεσίας σε θέματα της αρμοδιότητάς τους.

γ. Μεριμνούν για την αρτιότερη κατάρτιση και καλύτερη απόδοση του προσωπικού της Διεύθυνσής τους.

δ. Διατάσσουν και συντονίζουν υπηρεσιακές συνεργασίες των Τμημάτων της Διεύθυνσής τους και εισηγού-νται στον αρμόδιο Προϊστάμενο τη διενέργεια ερευνών, μελετών και εργασιών, ορίζοντας τις αντίστοιχες Επιτροπές διεξαγωγής αυτών, όπου, κατά την κρίση τους, απαιτείται.

ε. Προσυπογράφουν έγγραφα και εισηγητικά σημειώματα των Τμημάτων της Διεύθυνσης τους στα οποία απαιτείται απόφαση ή υπογραφή από τους ιεραρχικά ανωτέρους τους μέχρι τον Υπουργό. Σε περίπτωση διαφορετικής εκτίμησης διατυπώνουν αιτιολογημένα τη γνώμη τους.

στ. Λαμβάνουν γνώση της εισερχόμενης στη Διεύθυνσή τους αλληλογραφίας, τη μονογράφουν και την κατανέμουν στα Τμήματα ανάλογα με την αρμοδιότητά τους.

ζ. Ευθύνονται για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Τμημάτων της Διεύθυνσής τους, καθώς και για τον έλεγχο του προσωπικού τους.

η. Ασκούν τις αρμοδιότητες που παρέχονται ή εκχωρούνται σε αυτούς και προσκομίζουν οι ίδιοι την προς εισήγηση ή υπογραφή αλληλογραφία στον Συντονιστή Υποστήριξης ή στην ιεραρχία του Σώματος.

2. Οι Διευθυντές Διευθύνσεων του Επιτελείου ασκούν και κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτούς, από την ισχύουσα για το Πυροσβεστικό Σώμα νομοθεσία ή από ειδικές διατάξεις και τις διαταγές του Αρχηγού, του Υπαρχηγού Υποστήριξης και του Συντονιστή Υποστήριξης.

3. Τον Διευθυντή Διεύθυνσης του Επιτελείου Π.Σ. από-ντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο ανώτερος ή αρχαιότερος από τους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσής του

Άρθρο 81. Προϊστάμενοι Τμημάτων Διευθύνσεων – Προσωπικό Τμημάτων

1. Προϊστάμενοι των Τμημάτων των Διευθύνσεων του Επιτελείου Π.Σ. τοποθετούνται Αξιωματικοί Γενικών ή Ειδικών Καθηκόντων, κατά κανόνα, με βαθμό Υποπυραγού και άνω.

2. Οι Τμηματάρχες είναι άμεσοι βοηθοί και συνεργάτες των Διευθυντών των Διευθύνσεων, ευθύνονται για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων τους, για τη διακίνηση, την ασφάλεια, την αρχειοθέτηση και διαφύλαξη της αλληλογραφίας αυτών, την εκκαθάριση του αρχείου των Τμημάτων τους, την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους, την κανονική προσέλευση και αποχώρησή του προσωπικού τους, καθώς και την εμφάνισή τους.

3. Οι Τμηματάρχες είναι αρμόδιοι για την εποπτεία, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του προσωπικού του Τμήματός τους, καθώς και για την κατανομή των αρμοδιοτήτων του Τμήματός τους στους Αξιωματικούς και στο υπόλοιπο προσωπικό που υπηρετεί σε αυτό, με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή τους. Επίσης:

α. Λαμβάνουν γνώση της εισερχόμενης στο Τμήμα αλληλογραφίας, μονογράφουν και σημειώνουν σε αυτή την ημερομηνία εισόδου, ορίζουν τον αρμόδιο για το χειρισμό της και τις απαραίτητες ενέργειες.

β. Προσυπογράφουν έγγραφα ή εισηγητικά σημειώματα για τα οποία απαιτείται απόφαση ή υπογραφή του Διευθυντή τους και άνω. Σε περίπτωση διαφωνίας διατυπώνουν αιτιολογημένα τη γνώμη τους.

γ. Προσυπογράφουν τα έγγραφα ή εισηγητικά σημειώματα που συντάσσουν οι ίδιοι και φέρουν την ευθύνη των αναγραφομένων σε αυτά.

δ. Προσκομίζουν προς εισήγηση ή υπογραφή την αλληλογραφία στο Διευθυντή της Διεύθυνσής τους.

4. Τον Τμηματάρχη, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο αρχαιότερος από τους Αξιωματικούς του Τμήματος ή μη υπάρχοντος Αξιωματικού, ο αναπληρωτής του ορίζεται από τον οικείο Διευθυντή.

5. Το προσωπικό των Τμημάτων κάθε Διεύθυνσης του Επιτελείου εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις σχετικές διαταγές και τις οδηγίες του οικείου Διευθυντή, του Συντονιστή Υποστήριξης και του Υπαρχηγού Υποστήριξης

Άρθρο 82. Τοποθέτηση προσωπικού

1. Το προσωπικό του Π.Σ. του Επιτελείου τοποθετείται στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα αυτού, με διαταγή του Υπαρχηγού Υποστήριξης, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού. Για την τοποθέτηση αυτή λαμβάνεται ιδίως υπόψη η επιστημονική κατάρτιση με ανώτατες ή ανώτερες σπουδές συναφείς με το αντικείμενο εργασίας και η προηγούμενη εμπειρία.

2. Με απόφαση του Αρχηγού μπορεί να ανατεθούν καθήκοντα Διευθυντή σε Αξιωματικό με τα κατάλληλα προσόντα και εμπειρία σχετικά με τη θέση, με βαθμό κατώτερο από αυτόν που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή. Με όμοια απόφαση μπορούν να ανατεθούν προσωρινώς σε Διευθυντή, παράλληλα με τα καθήκοντά του, και αυτά του Προϊσταμένου άλλης Διεύθυνσης.

3. Με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου ορίζεται ως επικεφαλής Γραφείου ο αρχαιότερος από τους βαθμοφόρους του Γραφείου, ο οποίος διαθέτει την κατάλληλη γνώση και εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με τη θέση. Ο επικεφαλής Γραφείου υπάγεται στον οικείο Προϊστάμενο Τμήματος

Άρθρο 83. Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.)

1. Η Υγειονομική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος που αποτελεί Ειδική Κεντρική Υπηρεσία του Σώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 39/ 2006 (Α” 42), εδρεύει στην Αθήνα, υπάγεται στο Επιτελείο Π.Σ. και εποπτεύεται από τον Υπαρχηγό Υποστήριξης.

2. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται θέματα εσωτερικής οργάνωσης, διάρθρωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Άρθρο 84. Πυροσβεστικό Μουσείο

1. Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 346/1992 (Α” 169) Πυροσβεστικό Μουσείο δεν έχει διοικητική ή άλλη αυτονομία, λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος, υπάγεται απευθείας σε αυτό και ελέγχεται και εποπτεύεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας.

2. Το Ειδικό Ιστορικό Πυροσβεστικό Αρχείο εποπτεύεται και από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Το Μουσείο έχει μερική διαχείριση υλικού, η οποία υπάγεται στο Τμήμα της Διαχείρισης Υλικού και Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Επιτελείου

About admin

Check Also

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016-2017

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από 18/4/2016 Έως 31/3/2017 ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *