Breaking News
Home / Ανακοινώσεις / ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου
68
19 Απριλίου 2016
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 44
Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγο−
ρίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη
Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξε−
τάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α ́ της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984
«Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α ́ 152),
όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
του Ν. 1590/1986 (Α ́ 49) και της παρ. 2 του άρθρου 1 του
Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984»
(Α ́ 49).
β) Της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2800/2000 (Α ́ 41).
γ) Του άρθρου 69 του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώμα−
τος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασί−
ας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (A ́ 73).
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το Π.δ.. 63/2005 (Α ́ 98).
ε) Του Π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώ−
ματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και τροποποίηση του Π.δ. 215/2007» (Α ́ 167).
στ) Του άρθρου 1 του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και με−
τονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α ́ 20).
ζ) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α ́ 116).
η) Της υπ’ αριθ. Υ6/25−09−2016 απόφασης Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Νικόλαο Τόσκα» (Β ́ 2109).
θ) Της υπ’ αριθ. Υ5/27−01−2015 Απόφασης Πρωθυπουρ−
γού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Β ́ 204).
2. Την υπ’ αριθ. 8000/1/2016/21−α ́/10−3−2016 εισήγηση
της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενι−
κής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις
του παρόντος Διατάγματος.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
4. Την υπ’ αριθ. 76/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1
Προκήρυξη διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή σπουδαστών στις
Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβε−
στικής Ακαδημίας προκηρύσσεται με απόφαση του
Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος και η επιλογή
των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 69 του Ν. 4249/2014 και του Ν. 4186/2013, όπως
ισχύουν.
2. Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων σε καθεμία από
τις παραπάνω Σχολές καθορίζεται κατ’ έτος με κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Παιδείας, Ερευνών και Θρησκευ−
μάτων, μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβε−
στικού Σώματος, αφού ληφθούν υπόψη τόσο οι κενές
οργανικές θέσεις που υπάρχουν κατά την προκήρυξη
των εξετάσεων όσο και εκείνες που πρόκειται να κε−
νωθούν μέχρι το τέλος του επόμενου της έναρξης της
εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασμό με τις
υφιστάμενες επιχειρησιακές ανάγκες.
3. Στην προκήρυξη αναγράφονται και καθορίζονται:
α. Ο αριθμός εισακτέων στις Σχολές και κατά κατη−
γορίες.
β. Τα απαιτούμενα προσόντα, προϋποθέσεις και κω−
λύματα κατάταξης.
1537
1538
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
γ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο
τρόπος υποβολής τους.
δ. Η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος των προκα−
ταρκτικών εξετάσεων.
ε. Το έντυπο και το είδος της αίτησης − υπεύθυνης
δήλωσης.
στ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
4. Η προκήρυξη αποστέλλεται στις Υπηρεσίες του
Πυροσβεστικού Σώματος, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης, στα Επιτελεία των Κλάδων των Ενό−
πλων Δυνάμεων, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στον
ημερήσιο τύπο, στις Περιφέρειες και στους Δήμους, στα
κατά τόπους Γραφεία του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), στις Πρεσβείες και τα
Προξενεία της Ελλάδας στο Εξωτερικό και αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.
fireservice.gr), για την όσο το δυνατό ευρύτερη και πλη−
ρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
5. Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσε−
ων των υποψηφίων στον διαγωνισμό πρέπει να απέχει
τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την
ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Π.Σ.
6. Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων δι−
ατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακα−
δημαϊκού έτους, καταρτίζεται από το Εκπαιδευτικό Συμ−
βούλιο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε συνεργασία
με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του Επιτελείου και
εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου
69 του Ν. 4249/2014. Στις εξετάσεις αυτές ο υποψήφιος
πρέπει να κριθεί ικανός κατά το έτος υποβολής της
υποψηφιότητας για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην
επιλογή. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στο Πυροσβεστικό
Σώμα υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις.
7. Με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Πυ−
ροσβεστικού Σώματος κοινοποιείται ο τόπος, ο χρόνος
διεξαγωγής και το πρόγραμμα των προκαταρκτικών
εξετάσεων, για τα οποία οι υποψήφιοι ενημερώνονται
με δική τους ευθύνη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΟΚΙΜΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
Άρθρο 2
Προσόντα εισαγωγής και κωλύματα
κατάταξης υποψηφίων
1. Οι υποψήφιοι άνδρες και γυναίκες για την εισαγωγή
στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
με το σύστημα των εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο, πρέ−
πει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτή−
σει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει
να έχει παρέλθει ένα (1) έτος τουλάχιστον από την
απόκτησή της.
β. Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους,
κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθε−
σμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Κατ’ εξαίρεση,
για όσους υπάγονται στην ειδική κατηγορία των Εθελο−
ντών Πυροσβεστών Π.Σ, το ως άνω ανώτατο όριο ηλικίας
αυξάνεται στο τριακοστό τρίτο έτος (33ο).
γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέ−
πει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο
για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(Α.Ε.Ι.) της χώρας. Η αναγραφόμενη διαγωγή στον τίτλο
σπουδών να είναι τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ.
δ. Όσοι έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις, να
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
ή να τις έχουν αναβάλει νομίμως ή να έχουν απαλλα−
γεί νόμιμα από αυτές. Οι υποψήφιοι που υπηρετούν τη
στρατιωτική τους θητεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση
συμμετοχής στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο
αρκεί να έχουν ολοκληρώσει τη θητεία τους ή να έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από το υπόλοιπο αυτής κατά το χρό−
νο κατάταξής τους.
ε. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, απο−
βληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες
Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση
δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας.
στ. Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλά−
χιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.
ζ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπι−
στούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή εξέτα−
σης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κατάταξη
στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.
η. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην
πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρη−
σκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των
καθηκόντων τους.
θ. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα
κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποτα−
ξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προσβολής κατά
της πολιτειακής εξουσίας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης,
παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της
προερχομένης από αμέλεια, συκοφαντικής δυσφήμισης,
κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή και στην
Υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της
γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης
της γενετήσιας ζωής, εμπρησμό (με πρόθεση ή από
αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο
τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε
δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κα−
κούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά.
Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη διά
βουλεύματος, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμ−
μετοχής αλλά δεν εισάγονται στη Σχολή Πυροσβεστών
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, αν είναι επιτυχόντες,
εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης
της απόφασης κατάταξης αμετάκλητο αθωωτικό βού−
λευμα ή απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και
την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω
εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα κατάταξης.
Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για
κατάταξη εκτός εάν έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία
υποβολής αίτησης συμμετοχής το κατά το άρθρο 47
παράγραφο 1 του Συντάγματος διάταγμα που αίρει το
σχετικό κώλυμα.
ι. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών
δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που
ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
ια. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.
ιβ. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαρά−
σταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
1539
ιγ. Για όσους είχαν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό
Σώμα ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, να
μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους για
πειθαρχικούς λόγους ή να μην έχουν απολυθεί επειδή
προσκόμισαν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά.
Τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις πρέπει να
συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης
συμμετοχής στο διαγωνισμό, εκτός του τίτλου σπουδών
για τους τελειόφοιτους μαθητές ημερήσιου Γενικού Λυ−
κείου, καθώς και κατά την ημερομηνία κατάταξης, εκτός
της ηλικίας, ενώ τα ανωτέρω κωλύματα ισχύουν για το
χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης για συμμετοχή στο διαγωνισμό έως και την
κατάταξη του υποψηφίου.
Άρθρο 3
Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων
1. Οι υποψήφιοι για τη Σχολή Πυροσβεστών δύναται,
εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και προ−
ϋποθέσεις, να ενταχθούν, κατόπιν δήλωσής τους, σε
μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες:
α) Τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και
αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει υπαλ−
λήλων του Πυροσβεστικού Σώματος ειρηνικής περιόδου.
β) Τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύ−
ουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης.
γ) Τέκνα και αδερφοί υπαλλήλων του Πυροσβεστικού
Σώματος, που πέθαναν στην Υπηρεσία πρόδηλα και
αναμφισβήτητα ένεκα αυτής.
δ) Τέκνα Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους
ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67%,
συνεπεία τρομοκρατικής πράξης.
ε) Εθελοντές Πυροσβέστες Π.Σ. που έχουν τουλάχι−
στον τριετή συνολική ευδόκιμη εθελοντική υπηρεσία.
στ) Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας
της Θράκης.
2. Τα ποσοστά που αντιστοιχούν στους υπαγόμενους
στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίους εξειδικεύονται ως
ακολούθως:
α) Όσοι εντάσσονται σε μία τουλάχιστον από τις πε−
ριπτώσεις των παραγράφων α, β, γ, δ εμπίπτουν στην Α ́
ειδική κατηγορία και καταλαμβάνουν το 3% των θέσεων.
β) Όσοι εντάσσονται στην περίπτωση της παραγρά−
φου ε εμπίπτουν στη Β ́ ειδική κατηγορία και καταλαμ−
βάνουν το 5% των θέσεων.
γ) Όσοι εντάσσονται στην περίπτωση της παραγρά−
φου στ ́ εμπίπτουν στη Γ ́ ειδική κατηγορία και κατα−
λαμβάνουν το 2% των θέσεων.
3. Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε πε−
ρισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσ−
σεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθμός ει−
σακτέων των ειδικών κατηγοριών Β ́ ή Γ ́ δεν καλυφθεί,
αυτός συμπληρώνεται από υποψήφιους της Α ́ ειδικής
κατηγορίας. Εάν ο αριθμός εισακτέων της ειδικής κα−
τηγορίας Α ́ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από
υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Β ́ και ελλείψει
αυτών από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Γ ́. Σε
περίπτωση αδυναμίας κάλυψης αριθμού εισακτέων σύμ−
φωνα με την ανωτέρω διαδικασία, ο αριθμός αυτός
καλύπτεται από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας.
Όσοι υποψήφιοι εντάσσονται σε περισσότερες από
μία ειδικές κατηγορίες κατά την επιλογή αυτών ως
επιτυχόντων και για τον προσδιορισμό της ειδικής κατη−
γορίας βάσει της οποίας πραγματοποιείται η εισαγωγή
τους, λαμβάνεται υπόψη ότι η ειδική κατηγορία Α ́ προ−
τάσσεται των κατηγοριών Β ́ και Γ ́ και η Β ́ προτάσσεται
της ειδικής κατηγορίας Γ ́.
4. Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που
απαιτείται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, τυ−
χόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5
στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ
σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Το
υπόλοιπο του αριθμού εισακτέων που προκύπτει, καλύ−
πτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές
κατηγορίες.
Άρθρο 4
Δικαιολογητικά υποψηφίων
1. Όσοι έχουν τα προσόντα του άρθρου 2 του παρό−
ντος και επιθυμούν να καταταγούν ως δόκιμοι Πυρο−
σβέστες, πρέπει αφενός να δηλώσουν τούτο στο Μη−
χανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων και αφετέρου μέσα στις προθεσμίες
που ορίζει η προκήρυξη:
α. Να υποβάλουν αίτηση−δήλωση συμμετοχής στις
εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο σε σχολική μονάδα
ή όπου αλλού καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα
από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ή να κατέχουν βεβαίωση συμμετοχής σε πανελλαδικές
εξετάσεις που διενεργήθηκαν σε προγενέστερο του
διαγωνισμού σχολικό έτος.
β. Να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση−υπεύθυνη δήλω−
ση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στην
Σχολή Πυροσβεστών στην ιστοσελίδα του Πυροσβε−
στικού Σώματος.
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης−υπεύ−
θυνης δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώ−
πως στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών
(ΔΙ.Π.Υ.Ν.) στα γεωγραφικά όρια των οποίων βρίσκεται η
κατοικία τους, εξαιρουμένων των υποψήφιων που είναι
μόνιμοι κάτοικοι νησιών, πλην Κρήτης, οι οποίοι δύνανται
να μεταβούν σε οποιαδήποτε Διοίκηση Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) δηλώσουν, προκειμένου να
ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους, να καταθέσουν τα
προβλεπόμενα δικαιολογητικά και να μετρηθεί το ανά−
στημά τους. Οι προθεσμίες για την υποβολή ηλεκτρο−
νικής αίτησης−υπεύθυνης δήλωσης για τη συμμετοχή
στο διαγωνισμό και την αυτοπρόσωπη μετάβαση των
υποψήφιων στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.), ο τρόπος υποβολής αυτής, καθώς και
κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια, θα ορίζονται
με την προκήρυξη του διαγωνισμού. Αίτηση−υπεύθυνη
δήλωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή με εξουσιοδο−
τημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά χωρίς να επακολου−
θήσει η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του υποψηφίου στην
αρμόδια επιτροπή ή κατατίθεται εκπρόθεσμα ή σε πε−
ρίπτωση που δεν κατατεθεί εμπροθέσμως κάποιο εκ
των απαιτούμενων δικαιολογητικών της παραγράφου
2 του παρόντος άρθρου, δεν γίνεται δεκτή, θεωρείται
ως ουδέποτε υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη
για το διαγωνισμό. Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοι−
χείων επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις
προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κα−
τατεθούν αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους κατά
τη μετάβαση τους στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπη−
1540
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) σύμφωνα με την προηγούμενη
παράγραφο είναι τα ακόλουθα:
α) Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτό−
τητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος
υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το
πατρώνυμο του, ευκρινώς.
β) Φωτοαντίγραφο της αίτησης−δήλωσης συμμετοχής
ή της βεβαίωσης συμμετοχής σύμφωνα με την παράγρα−
φο 1α του παρόντος άρθρου, από την οποία προκύπτει
ο κωδικός του υποψηφίου.
γ) Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτό−
τητας ή ελλείψει αυτού, φωτοαντίγραφο των σελίδων
του διαβατηρίου στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός
διαβατηρίου και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου−
υποψηφίου. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω
δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.
δ) Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην αίτηση–υπεύθυνη δή−
λωση της παραγράφου 1β του παρόντος άρθρου ότι
i) έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2
του παρόντος και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ιδίου
άρθρου, χωρίς να απαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών
ii) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή
και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από αυτούς εί−
ναι γνήσια και ακριβή iii) δέχονται να υποβληθούν σε έλεγ−
χο για χρήση απαγορευμένων ουσιών πριν την εισαγωγή
τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία, iv) συναινούν στην
ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρουν
στην αίτηση τους και v) ότι έχουν δηλώσει προτίμηση της
Σχολής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στο Μηχανογρα−
φικό Δελτίο. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται
σε ειδική κατηγορία και ποια, καθώς και αν επιθυμούν να
κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος.
ε) Οι υπαγόμενοι στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες,
εφόσον δήλωσαν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του
σχετικού δικαιώματος, υποβάλουν επιπλέον τα εξής
δικαιολογητικά:
(1) Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου καθώς και
αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει υπαλ−
λήλων του Πυροσβεστικού Σώματος ειρηνικής περιόδου:
(α) Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
ότι η οικογένεια του υποψήφιου συνταξιοδοτείται για
τον ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
του Ν. 1599/1986, του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία
αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όρ−
γανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με
απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης κατά
το τελευταίο, πριν την υποβολή της δήλωσης, μήνα.
Για τα τέκνα πυροσβεστικών υπαλλήλων που έχουν
υπαχθεί στην κατάσταση της μονίμου διαθεσιμότητας
(Ν.δ. 330/1947), υποβάλλεται σχετική περί τούτου βεβαί−
ωση της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου
Πυροσβεστικού Σώματος
(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για
την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.
(2) Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύ−
ουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης.
(α) Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμι−
στών Αναπήρων, θυμάτων και Αγωνιστών (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.)
ή οικείας Περιφέρειας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του
υποψήφιου έχει αναγνωρισθεί ως αγωνιστής Εθνικής
Αντίστασης.
(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για
την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.
(3) Τα τέκνα και αδερφοί υπαλλήλων του Πυροσβε−
στικού Σώματος, που πέθαναν στην υπηρεσία πρόδηλα
και αναμφισβήτητα ένεκα αυτής:
Βεβαίωση της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του
Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος ή βεβαίωση της
Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους.
Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται και πιστοποιητικό
του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή
του κατάσταση ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
Ν. 1599/1986.
(4) Τα τέκνα Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή
τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον
67%, συνεπεία τρομοκρατικής πράξης, i) απόφαση της
Ανωτάτης Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής εάν
πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο κ.λπ. ή της οικείας
Υγειονομικής Επιτροπής εάν πρόκειται για ιδιώτη, από
την οποία να προκύπτει το ποσοστό ανικανότητας (παρ.
7 άρθρου 2 Ν. 1977/1991), ii) πόρισμα του κατά τόπον αρ−
μοδίου Προέδρου Πρωτοδικών, ως προς το χαρακτήρα
της πράξης ως τρομοκρατικής, ύστερα από την ανάκρι−
ση που έχει διενεργηθεί (παρ. 6 άρθρου 2 Ν. 1977/1991),
iii) αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης, από την οποία
να προκύπτει ότι ο παθών συνταξιοδοτήθηκε συνεπεία
τραυματισμού ή θανάτου από τρομοκρατική πράξη (παρ.
6 άρθρου 2 Ν. 1977/1991). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος
έχει αδέλφια, σε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986
οφείλει να δηλώσει ότι, κανένα από τα αδέλφια του δεν
έχει εισαχθεί στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημί−
ας, χρησιμοποιώντας το εν λόγω ευεργέτημα.
(5) Οι Eθελοντές Πυροσβέστες που έχουν τουλάχιστον
τριετή συνολική ευδόκιμη εθελοντική υπηρεσία, βεβαί−
ωση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην
οποία να εμφαίνεται ο συνολικός χρόνος ευδόκιμης
εθελοντικής υπηρεσίας που έχουν προσφέρει.
(6) Οι Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότη−
τας της Θράκης, βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης,
Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι
εγγεγραμμένοι. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο
άλλης περιοχής, τότε θα πρέπει από τη βεβαίωση του
συγκεκριμένου Δήμου, να προκύπτει ότι μετεγγράφησαν
σ’ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω τριών (3) Νομών.
3. Όσοι από τους υποψήφιους καλούνται προς κατά−
ταξη υποβάλουν στις Υπηρεσίες Κατάταξης τα εξής
δικαιολογητικά:
α. Αστυνομική ταυτότητα.
β. Αντίγραφο τίτλου σπουδών.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη παρα−
πομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης
4. Η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου
Πυροσβεστικού Σώματος αναζητά αυτεπάγγελτα:
α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
που εκδίδεται τρεις μήνες το πολύ πριν από την ημε−
ρομηνία υποβολής.
β. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν έχουν παραπεμ−
φθεί σε δίκη, που εκδίδεται τρεις μήνες το πολύ πριν
από την ημερομηνία υποβολής.
γ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου
Α ́ για όσους από τους άνδρες έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
1541
δ. Βεβαίωση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπη−
ρεσίας στην οποία ανήκει ο υποψήφιος ως Εθελοντής
Πυροσβέστης, όπου εμφαίνεται ο συνολικός χρόνος
ευδόκιμης εθελοντικής υπηρεσίας αυτού.
Άρθρο 5
Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών
1. Οι ιδιώτες υποψήφιοι υποβάλουν αυτοπροσώπως
στις κατά τόπους ΔΙ.ΠΥ.Ν του τόπου κατοικίας ή διαμο−
νής τους τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 του παρόντος,
μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη.
2. Οι αρμόδιες Επιτροπές παραλαβής δικαιολογητικών
που θα οριστούν από την προκήρυξη:
α. Ελέγχουν την εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιο−
λογητικών, καθώς και την ακρίβεια, πληρότητα και τη
σύνταξή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
και τις σχετικές διαταγές και οδηγίες.
β. Μετρούν το ανάστημα κάθε υποψηφίου και συντάσ−
σουν σχετική βεβαίωση που επισυνάπτουν στα δικαι−
ολογητικά.
γ. Επιστρέφουν, χωρίς άλλη διατύπωση, τα δικαιο−
λογητικά στους υποψήφιους, που δεν έχουν το απαι−
τούμενο ανάστημα ή το όριο ηλικίας, πλην αυτών που
συνέταξε η Υπηρεσία. Σε περίπτωση αμφισβητήσεως
του υποψηφίου, αρμόδια Επιτροπή που θα οριστεί από
την προκήρυξη επιλύει σε δεύτερο βαθμό τη σχετική
διαφορά αποφαινόμενη με πράξη της οριστικώς επί της
αμφισβητήσεως.
δ. Υποβάλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στην Επι−
τροπή διενέργειας του διαγωνισμού που θα οριστεί
από την προκήρυξη.
3. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ελέγχει τα
δικαιολογητικά, μεριμνά για τη συμπλήρωση ή διόρθωση
τυχόν ελλείψεων και σφαλμάτων και διαβιβάζει αντίγρα−
φο της αίτησης συμμετοχής στη Διεύθυνση Ανθρώπινων
Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος μαζί με
ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων.
Άρθρο 6
Διαδικασία προκαταρκτικών εξετάσεων
1. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις για την εισαγωγή στη
Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πε−
ριλαμβάνουν υγειονομικές, αθλητικές και ψυχοτεχνικές
δοκιμασίες (ΤΕSΤS). Για το πρόγραμμα των εξετάσεων, τον
τόπο και χρόνο παρουσιάσεως οι υποψήφιοι ενημερώνο−
νται με δική τους ευθύνη από τις κατά τόπους Πυροσβε−
στικές Υπηρεσίες αμέσως μετά το πέρας των εξετάσεων
σε πανελλαδικό επίπεδο, εκτός αν κληθούν νωρίτερα μέσω
των υπηρεσιών του άρθρου 5 παρ. 1 του παρόντος.
2. Η υγειονομική εξέταση ενεργείται από την αρμόδια
υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης, που θα οριστεί με την
προκήρυξη.
3. Οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν από τις ΔΙ.ΠΥ.Ν. το
δελτίο υγειονομικής εξέτασης επί του οποίου επικολ−
λάται φωτογραφία και το παραπεμπτικό σημείωμα, με−
ταβαίνουν κατά το χρόνο που ορίζει η προκήρυξη σε
Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο και υποβάλλονται
στις υγειονομικές εξετάσεις που αναφέρονται στο πα−
ραπεμπτικό σημείωμα, στην οικεία στήλη του οποίου ο
αρμόδιος γιατρός γνωματεύει το αποτέλεσμα, θέτοντας
την υπογραφή και τη σφραγίδα του. Από τη γραμματεία
του Νοσοκομείου θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής
των γνωματευόντων γιατρών.
Οι υγειονομικές εξετάσεις πραγματοποιούνται μέχρι
το πέρας των Εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι
υποψήφιοι, προσκομίζοντας το δελτίο υγειονομικής εξέ−
τασης με τις γνωματεύσεις των γιατρών, παρουσιάζο−
νται, σύμφωνα με το πρόγραμμα, ενώπιον της αρμόδιας
υγειονομικής Επιτροπής.
4. Οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται από τις αντί−
στοιχες επιτροπές των Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων
ή της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώ−
ματος. Ειδικότερα, οι Επιτροπές Αθλητικών Δοκιμασιών
του Πυροσβεστικού Σώματος απαρτίζονται από τρεις (3)
Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων του Πυροσβεστικού
Σώματος. Για τη συγκρότηση των ανωτέρω επιτροπών
προτιμώνται Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι πτυχίου
ΤΕΦΑΑ ή έχουν καταταγεί ή προσληφθεί με την ιδιότητα
του αθλητή.
5. Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης, οι υποψή−
φιοι υποβάλλονται στα εξής αγωνίσματα:
α. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16 ́ ́ (μια προσπάθεια).
β. Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4 ́ και 20 ́ ́ (μια προσπάθεια).
γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις
προσπάθειες).
δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις
προσπάθειες).
ε. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον
4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό
χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).
6. Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες διενεργούνται από μία
ή περισσότερες τριμελείς Επιτροπές Ψυχοτεχνικών
Δοκιμασιών, όπου η κάθε μια από αυτές απαρτίζεται
από έναν (1) ανώτερο ή ανώτατο Αξιωματικό Γενικών
Καθηκόντων και δύο (2) Ψυχολόγους ή Ψυχιάτρους που
ανήκουν στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.
Οι Ψυχολόγοι ή Ψυχίατροι δύνανται να προέρχονται
και από Υγειονομικούς Αξιωματικούς της Ελληνικής
Αστυνομίας ή των Ενόπλων Δυνάμεων ή από ιατρούς
Κρατικού Νοσοκομείου.
7. Για την διερεύνηση των ψυχικών ικανοτήτων διε−
νεργείται ψυχομετρικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει
ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και
συνέντευξη ενώπιον των Επιτροπών της προηγούμενης
παραγράφου του παρόντος.
Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η
προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστά−
σεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθημα−
τική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει
προσωπικότητα του υποψηφίου.
8. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώ−
ματος ορίζονται ονομαστικά τα τακτικά και αναπλη−
ρωματικά μέλη των επιτροπών, οι Γραμματείς αυτών, η
ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών τους και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
9. Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των
προκαταρκτικών εξετάσεων των Σχολών της Ελληνι−
κής Αστυνομίας ή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων
(Τμήμα Όπλων) ή Σχολής Ικάρων (Τμήμα Ιπταμένων) ή
Σχολής Ναυτικών Δοκίμων ή Σχολής Μονίμων Υπαξιω−
ματικών Στρατού Ξηράς (Τμήμα Όπλων), για τις οποίες
επίσης έχουν δηλώσει προτίμηση και κρίθηκαν ικανοί,
εξαιρουμένων των ιδιαίτερων απαιτήσεων, δεν προ−
σέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Σχολής
Πυροσβεστών. Σε αυτήν την περίπτωση, οι υποψήφιοι
οφείλουν να υποβάλουν στην Επιτροπή Αθλητικών Δο−
1542
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
κιμασιών τη σχετική βεβαίωση ικανότητας από την αρ−
μόδια Στρατιωτική ή Αστυνομική Σχολή. Στην ανωτέρω
βεβαίωση αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του
υποψηφίου, ο κωδικός αριθμός υποψηφίου που δίνεται
από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά−
των, ο αριθμός τηλεφώνου, το ανάστημα του υποψηφίου
και ότι κρίθηκε ικανός. Από την ανωτέρω βεβαίωση πρέ−
πει να προκύπτει πως ο υποψήφιος έχει κριθεί ικανός
κατά το έτος υποβολής υποψηφιότητας, σε διαφορετική
περίπτωση ο υποψήφιος εξετάζεται κατά τα οριζόμενα
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
10. Σε περίπτωση που οι προκαταρκτικές εξετάσεις
των Στρατιωτικών ή Αστυνομικών Σχολών διενεργούνται
σε μεταγενέστερο χρόνο, η εν λόγω βεβαίωση προσκο−
μίζεται το αργότερο τη μεθεπόμενη της ολοκλήρωσης
της διαδικασίας στη Στρατιωτική ή Αστυνομική Σχολή.
Όσοι προσκομίζουν βεβαίωση, ότι κρίθηκαν ικανοί για τις
ανωτέρω Στρατιωτικές ή Αστυνομικές Σχολές, θεωρού−
νται αυτοδικαίως ΙΚΑΝΟΙ και για τη Σχολή Πυροσβεστών.
Άρθρο 7
Αποκλεισμός υποψηφίων − Αποτέλεσμα εξετάσεων
1. Οι υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια
από τις προκαταρκτικές δοκιμασίες, δεν συνεχίζουν
την εξέτασή τους στις υπόλοιπες. Για αυτούς το απο−
τέλεσμα της εξέτασης ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση
σχετικού πίνακα στα εξεταστικά κέντρα.
2. Οι υποψήφιοι που δεν θα παρουσιασθούν, με την
επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 9 του προη−
γούμενου άρθρου ή θα διακόψουν σε οποιοδήποτε στά−
διο των προκαταρκτικών εξετάσεων ή δεν θα κριθούν
ικανοί, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή
για τη Σχολή Πυροσβεστών κατά την έκδοση των απο−
τελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και θεωρείται, ότι δεν την έχουν δηλώσει.
3. Με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω εξετάσεων
η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού αποφαίνεται
με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή πλειοψη−
φία, για την ικανότητα ή μη των υποψηφίων, χωρίς να
τους βαθμολογούν και συντάσσει πίνακες ικανών και
μη ικανών προς κατάταξη, οι οποίοι υποβάλλονται στη
Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυρο−
σβεστικού Σώματος. Στους πίνακες αναγράφεται και
κωδικός από το δελτίο εξεταζομένου του υποψηφίου.
4. Οι πίνακες κυρώνονται από τον Αρχηγό του Πυρο−
σβεστικού Σώματος και αποστέλλονται στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την επεξερ−
γασία και έκδοση των αποτελεσμάτων.
Άρθρο 8
Κατάταξη επιλεγομένων
1. Οι υποψήφιοι της Σχολής Πυροσβεστών που περι−
λαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων του Υπουρ−
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και έχουν
κριθεί ικανοί στο στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσε−
ων, κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως δόκιμοι
Πυροσβέστες, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2. Με την παραπάνω απόφαση καθορίζεται η ημερο−
μηνία κατάταξης καθώς και η ημερομηνία παρουσία−
σης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για την έναρξη της
εκπαίδευσης, αφού προηγουμένως δώσουν τον όρκο
του δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητή αυτής.
3. Η Πυροσβεστική Ακαδημία, μετά τη λήψη της από−
φασης κατάταξης, ενεργεί ως εξής:
α) Προβαίνει στην κατάταξη των παρουσιαζομένων,
συντάσσοντας για κάθε έναν από τους κατατασσόμε−
νους πρακτικό κατάταξης και αποδοχής του διορισμού
τους ως δοκίμων πυροσβεστών καθώς και φύλλο μη−
τρώου και αναφέρει αμέσως στη Διεύθυνση Ανθρώπι−
νων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος τα
ονοματεπώνυμα των καταταγέντων και των μη κατα−
ταγέντων για οποιονδήποτε λόγο.
β) Υποβάλλει, ακολούθως, στη Διεύθυνση Ανθρώπινων
Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος όλα
τα δικαιολογητικά κατάταξης των καταταγέντων, τα
πρωτότυπα των πρακτικών κατάταξης και ορκωμοσίας
και τα φύλλα Μητρώου.
4. Με αιτιολογημένη απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
που κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους, διαγράφο−
νται από τον πίνακα επιτυχόντων οι υποψήφιοι που:
α) Διαπιστώνεται μετά από έλεγχο των υποβληθέντων
δικαιολογητικών ότι στερούνται έστω και ενός προς κα−
τάταξη προσόντος ή δεν προσέρχονται προς κατάταξη
μέσα στην οριζόμενη προθεσμία.
β) Παραιτούνται πριν από την είσοδό τους στη Σχολή.
Ως παραίτηση θεωρείται και η μη παρουσίασή τους
στη Σχολή.
Οι σπουδαστές που διαγράφονται από τη Σχολή Πυ−
ροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας λόγω απο−
βολής ή παραιτήσεώς τους, υποχρεούνται να εκπληρώ−
σουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 3421/2005 (Α ́ 302) όπως καθορίζεται
στην παράγραφο 13β του άρθρου 69 του Ν. 4249/2014.
5. Για την αντικατάσταση των ανωτέρω ή όσων πα−
ραιτηθούν μέσα στον πρώτο μήνα από την κατάταξη,
αποφασίζει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και αναθέτει στον Αρχηγό
του Πυροσβεστικού Σώματος να καλέσει άλλους υπο−
ψηφίους και συγκεκριμένα τους πρώτους κατά τη σειρά
κατάταξης από τον πίνακα επιλαχόντων και να προβεί
στην κατάταξη αυτών, σύμφωνα με την προαναφερό−
μενη διαδικασία. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή
η κατάταξη υποψηφίου, όταν έχει παρέλθει το ανώτατο
όριο, το οποίο αποτελεί λόγο διακοπής της φοίτησης.
6. Αν οι επιλαχόντες, που ανήκουν στις ειδικές κατηγο−
ρίες, δεν καλύπτουν το καθορισμένο ποσοστό, οι θέσεις
που υπολείπονται συμπληρώνονται από υποψηφίους της
γενικής κατηγορίας.
7. Σε περίπτωση που ισοβαθμούν υποψήφιοι και μετά
την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 29
του Ν. 2009/1992 (Α ́18), η σειρά καθορίζεται με κλήρωση
που διενεργείται με μέριμνα της Διεύθυνσης Ανθρώπι−
νων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος,
παρουσία των ενδιαφερομένων.
8. Σε περίπτωση που κατά την κατάταξη στη Σχολή
Πυροσβεστών διαπιστωθεί η κυοφορία Δόκιμης Πυρο−
σβέστριας, αυτή εξέρχεται της Σχολής και καλείται για
επαναφοίτηση στην μετά τον τοκετό εκπαιδευτική σειρά.
Εξερχόμενη επιτυχώς, εντάσσεται στην ίδια επετηρίδα Πυ−
ροσβεστών της εκπαιδευτικής σειράς που ήταν επιτυχού−
σα. Στην περίπτωση που, καλούμενη στην επόμενη σειρά,
συντρέχει νέα κύηση, εισάγεται για φοίτηση στη Σχολή,
το αργότερο την αμέσως επόμενη εκπαιδευτική περίοδο
εφόσον κριθεί ικανή, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
1543
αποφοίτησή της εντάσσεται, ανάλογα με τη βαθμολογία
της, στον πίνακα των συναδέλφων της με τους οποίους
αποφοιτά μαζί. Αντίστοιχα ρυθμίζεται και η περίπτωση
επιτυχόντος Δόκιμου Πυροσβέστη, στον οποίο συντρέχει
αδυναμία κατάταξης για συγκυριακούς λόγους υγείας.
9. Όλοι οι κατατασσόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα
εγγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά στο Γενικό Μητρώο
Σώματος, το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Ανθρώπινων
του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
10. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν κατατά−
χθηκαν, διατηρούνται στο αρχείο του Επιτελείου Α.Π.Σ.
για όσο διάστημα έχουν ισχύ οι κυρωμένοι πίνακες και
μετά καταστρέφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που
ισχύουν κάθε φορά για την εκκαθάριση των Αρχείων,
εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη, οπότε διατη−
ρούνται μέχρι τη δημοσίευση αμετάκλητης απόφασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΟΚΙΜΟΙ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΟΙ
Άρθρο 9
Εισαγωγή Υποψηφίων
1. Ο αριθμός εισακτέων που καθορίζεται για τη Σχολή
Ανθυποπυραγών είναι αντίστοιχος του αριθμού των
θέσεων που προκηρύσσονται για εισαγωγή στη Σχολή
αυτή και κατανέμεται ως ακολούθως:
α) Ποσοστό 20% καλύπτεται από πτυχιούχους Ανω−
τάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων που
αναφέρονται στο άρθρο 1 του Π.δ. 365/1990 (Α ́144),
όπως έχει τροποποιηθεί, ύστερα από κατατακτήριες
εξετάσεις που διενεργούνται κατά τα οριζόμενα στο
Ν. 4249/2014.
β) Από τον αριθμό εισακτέων στη Σχολή Ανθυποπυρα−
γών που εισάγονται με το σύστημα των εξετάσεων σε
πανελλαδικό επίπεδο, ποσοστό 15% προέρχεται υπο−
χρεωτικά από υποψηφίους που ανήκουν στο Πυροσβε−
στικό Σώμα με βαθμό Πυροσβέστη, Υπαρχιπυροσβέστη,
Αρχιπυροσβέστη και Πυρονόμου, ηλικίας μέχρι 35 ετών,
ενώ το υπόλοιπο του αριθμού των εισακτέων προέρχε−
ται από ιδιώτες υποψηφίους.
γ) Οι υπόλοιπες θέσεις καλύπτονται από τους υποψη−
φίους που εισάγονται με το σύστημα των εξετάσεων σε
πανελλαδικό επίπεδο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας
και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
69 του Ν.4249/2014 και του Ν.4186/2013 όπως ισχύουν.
2. Για τα προσόντα εισαγωγής και τα κωλύματα κατά−
ταξης, τις ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων, τα δικαι−
ολογητικά, τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσε−
ων, τα θέματα αποκλεισμού υποψηφίων−αποτελέσματα
εξετάσεων, καθώς και τα θέματα κατάταξης για την
εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Ανθυποπυραγών της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετά−
σεων σε πανελλαδικό επίπεδο εφαρμόζονται αναλογικά
οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α ́ και Β ́ του παρόντος.
3. Οι φοιτητές που εισάγονται στη Σχολή Ανθυποπυρα−
γών κατατάσσονται ως Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί με προ−
εδρικό διάταγμα ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Άρθρο 10
Προσόντα πυροσβεστικών υπαλλήλων
υποψηφίων δοκίμων Ανθυποπυραγών
1. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις σε πανελλα−
δικό επίπεδο για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυ−
ραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας έχουν οι Πυρο−
σβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες και
Πυρονόμοι.
2. Για τα προσόντα εισαγωγής, τα κωλύματα κατά−
ταξης, τις κατηγορίες και τη διαδικασία για την εισα−
γωγή φοιτητών στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυ−
ροσβεστικής Ακαδημίας υποψήφιων που ανήκουν στο
Πυροσβεστικό Σώμα, με το σύστημα των εξετάσεων σε
πανελλαδικό επίπεδο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος σε συνδυασμό με
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
3. Οι ανωτέρω υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί
το 35ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του
έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης
συμμετοχής και απαιτείται να συντρέχουν σ’ αυτούς
τα προβλεπόμενα προσόντα και προϋποθέσεις των δι−
ατάξεων του άρθρου 73 του Π.δ. 174/1983, όπως ισχύει.
4. Οι ανωτέρω υποψήφιοι πρέπει να έχουν ευμενή
πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους ότι έχουν
τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή, λαμβάνοντας
υπόψη την υπηρεσιακή απόδοση, το ζήλο και το ενδια−
φέρον για την υπηρεσία, την συμμόρφωσή τους στους
κανόνες πειθαρχίας και τη διαγωγή. Για τη σύνταξη των
προτάσεων ικανότητας και τη γνωμάτευση σ’ αυτές
εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τη σύνταξη των
εκθέσεων ικανότητας.
5. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις σε
πανελλαδικό επίπεδο για τη Σχολή Αξιωματικών όσοι
έχουν τεθεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν
παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου, εφό−
σον μέχρι την έναρξη των εξετάσεων εξακολουθούν
να τελούν σε διαθεσιμότητα ή δεν έχει εκδοθεί τελε−
σίδικη απαλλακτική απόφαση του οικείου πειθαρχικού
συμβουλίου.
Άρθρο 11
Δικαιολογητικά πυροσβεστικών υπαλλήλων
υποψηφίων δοκίμων Ανθυποπυραγών
Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που επιθυμούν να συμμε−
τάσχουν στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο πρέ−
πει αφενός μεν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο
στο αρμόδιο Λύκειο της περιοχής, όπου υπηρετούν και
αφετέρου να υποβάλουν στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) στα γεωγραφικά όρια των
οποίων υπάγεται η Υπηρεσία τους, μέσα στην προθε−
σμία που ορίζεται στην προκήρυξη, τα εξής δικαιολο−
γητικά:
α) Αίτηση συμμετοχής.
β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986,
ότι έχουν υποβάλλει Μηχανογραφικό Δελτίο. Στην ίδια
δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται στις ειδικές κατη−
γορίες, αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού
δικαιώματος και δεν έχουν κάνει χρήση αυτού για την
εισαγωγή τους σε άλλη Σχολή, συνοδευόμενη από τα
δικαιολογητικά του άρθρου 4 παρ. 2 εδάφ. στ ́ του πα−
ρόντος διατάγματος.
Άρθρο 12
Έλεγχος και υποβολή δικαιολογητικών −
Προτάσεις ικανότητας πυροσβεστικών υπαλλήλων
υποψηφίων δοκίμων Ανθυποπυραγών
1. Οι αρμόδιες Επιτροπές παραλαβής δικαιολογητικών
των ΔΙ.ΠΥ.Ν που θα οριστούν από την προκήρυξη:

About admin

Check Also

Επιστροφή εισφοράς (καταργηθείσα κράτηση 1% υπέρ ΤΠΔΥ)

Τα δύο έγγραφα συμπληρώνονται απο όλους τους συναδέλφους και κατατίθενται με τη σχετική αίτηση στις …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *